Ochrana osobních údajů

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a vaše soukromí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny, abychom vás informovali o tom, jak spravujeme, shromažďujeme, uchováváme a používáme informace, které nám poskytujete v souvislosti s naší webovou stránkou bit-qh.co (dále jen „webová stránka“).

Budeme podporovat následující zásady:

 • Buďte transparentní ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

Je pro nás důležité, abyste měli vždy všechny potřebné informace, abyste se mohli informovaně rozhodovat o zpracování vašich osobních údajů. K tomu použijeme různé techniky a opatření navržená tak, abychom vám poskytli relevantní informace o zpracování vašich osobních údajů, a to vhodným způsobem a ve vhodnou dobu.

Pokud se navíc domníváme, že vám potřebujeme poskytnout konkrétní informace, poskytneme vám je ve vhodnou dobu a na vhodném místě.

Rádi vám také zodpovíme vaše případné dotazy a poskytneme vám veškerá požadovaná vysvětlení, s výhradou zákonných omezení. Chcete-li to provést, můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na následující adresu: [chráněno e-mailem]

 • Zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pouze pro účely uvedené v Zásadách:

Mezi účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje o vás, patří mimo jiné zpřístupnění našich webových stránek a poskytování služeb na nich obsažených (dále jen „služby“), zlepšování uživatelské zkušenosti na našich webových stránkách, zlepšování našich služeb (včetně stránek), chránit naše práva a zájmy, provádět obchodní a administrativní činnosti, které podporují poskytování našich služeb našim uživatelům, a/nebo dodržovat jakékoli právní a/nebo regulační požadavky.

Dále budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom porozuměli vašim osobním potřebám a preferencím.

 • Investujte značné prostředky na respektování vašich práv ve vztahu k Osobním údajům, které se vás týkají:

Využíváme značné prostředky, abychom vám umožnili uplatňovat svá práva jako zúčastněné strany. Proto se na nás můžete kdykoli obrátit, když si budete přát zkontrolovat osobní údaje o vás, požádat nás o jejich úpravu, vymazání, ukončení používání pro konkrétní nebo obecné účely nebo o jejich předání vám nebo třetím stranám. Splníme Vaše přání v souladu se zákonem.

 • Ochrana osobních údajů o vás:

I když nemůžeme slíbit absolutní ochranu osobních údajů o vás, můžeme slíbit, že využijeme a nadále budeme využívat širokou škálu prostředků a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů o vás.

Naše komplexní zásady ochrany osobních údajů

1. Rozsah použití?

Tyto Zásady popisují typ Osobních údajů, které Společnost shromažďuje o jednotlivcích a jak je shromažďuje, používá, sdílí s třetími stranami, chrání je, zpracovává atd.

V tomto Oznámení „Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které máme nebo ke kterým máme přístup.

V tomto Oznámení se „zpracováním“ Osobních údajů rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s Osobními údaji, včetně shromažďování, registrace, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo úpravy, obnovy, konzultací, použití, komunikace přenosem, šíření nebo jinak zpřístupněny, sladění nebo kombinace, omezení, zrušení nebo zničení Osobních údajů.

Naše služby jsou určeny široké veřejnosti a nejsou určeny osobám mladším 18 let. Vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme informace od osob mladších 18 let, ani těmto osobám vědomě neumožňujeme přístup k našim Službám. Pokud zjistíme, že byly shromážděny informace o dítěti, podnikneme přiměřené kroky k co nejrychlejšímu odstranění těchto informací.

2. Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje o vás shromažďujeme pokaždé, když používáte naše služby, používáte naše servisní kanály, používáte webové stránky a/nebo nás kontaktujete. V některých případech nám budete aktivně poskytovat osobní údaje a v jiných případech o vás budeme shromažďovat osobní údaje na základě kontroly a analýzy vašeho používání našich služeb a/nebo našich servisních kanálů.

3. Neexistuje žádná povinnost poskytnout osobní údaje společnosti a její důsledky

Nejste povinni nám o sobě poskytovat žádné osobní údaje. V některých případech nám však neposkytnutí takových Osobních údajů zabrání v poskytování Služeb, zabrání vám používat webové stránky a/nebo způsobí nefunkčnost našich Služeb a webových stránek.

4. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Osobní údaje, které shromažďujeme při každé navigaci na webu: tyto informace zahrnují online protokol aktivit, informace o provozu (včetně, ale bez omezení na IP adresu, čas přístupu, datum přístupu, web a mobilní navštívenou stránku, použitý jazyk, zprávy o selhání softwaru a typ použitého prohlížeče, informace týkající se použitého zařízení. Některé z těchto informací vás nemusí osobně identifikovat, a proto nepředstavují osobní údaje.

Osobní údaje, které od vás obdržíme: veškeré osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní vůle, když nás kontaktujete.

Osobní údaje, které nám poskytujete speciálně pro předání třetím stranám: tyto informace zahrnují vaše jméno a e-mailovou adresu.

5. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Společnost zpracovává vaše osobní údaje pro jeden nebo více účelů popsaných v této části a v souladu s příslušným právním základem.

Společnost nebude zpracovávat osobní údaje o vás, pokud pro takové zpracování neexistuje právní základ. Právní základy, na jejichž základě může Společnost zpracovávat Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou následující:

 

 1. Udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Týká se to případů, kdy nám konkrétně poskytujete své údaje prostřednictvím webové stránky, abychom je poskytli třetím stranám.
 2. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu sledovaného Společností nebo třetí stranou. Například za účelem zlepšení našich služeb nebo pro výkon nebo obhajobu právních nároků.
 3. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se Společnost podléhá.
 4. Můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním upozornění na e-mailovou adresu [chráněno e-mailem]za účelem získání informací o námi provedené kontrole. To vám umožní učinit závěr, že o vás můžeme zpracovávat osobní údaje, protože takové zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany.

Následující seznam popisuje účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje o vás, a právní základ takového zpracování:

#

účel

Právní základy

1

Poskytnout vaše údaje třetím stranám na vaši žádost

Můžeme o vás shromažďovat osobní údaje, abychom je mohli poskytnout třetím stranám, pokud o to výslovně požádáte.            

Udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

2

K zodpovězení vašich dotazů, žádostí a/nebo stížností

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro zodpovězení otázek, které v souvislosti s používáním Služeb pokládáte.                                                      

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti nebo třetí strany.

3

Splnění jakékoli zákonné povinnosti nebo soudního nebo správního příkazu

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich různých zákonných povinností.

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se Společnost podléhá.

4

Pro zlepšení našich služeb

Vaše osobní údaje můžeme použít ke zlepšení našich služeb. Takové zpracování bude mimo jiné zahrnovat jakékoli protokoly o poruchách nebo jiné zprávy o poruchách získané v souvislosti se Službami.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti nebo třetí strany.

5

Abychom zabránili podvodům, zneužití našich služeb

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti nebo třetí strany.

6

Provádět a udržovat různé činnosti na podporu poskytování našich Služeb

Tyto činnosti zahrnují funkce back-office, aktivity rozvoje podnikání, strategické rozhodovací procesy, mechanismy dohledu atd.        

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti nebo třetí strany.

7

Provádět analýzy včetně statistik

K rozhodování o různých otázkách používáme různá analytická opatření (včetně statistik).  

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti nebo třetí strany.

8

K ochraně našich zájmů, práv a majetku a zájmů ostatních, včetně zahájení, výkonu nebo obhajoby právních nároků

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat k ochraně našich zájmů, práv a majetku nebo zájmů třetích stran v souladu s jakýmkoli zákonem, nařízením nebo dohodou, včetně našich podmínek a zásad.           

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti nebo třetí strany.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost může také sdílet osobní údaje o vás s třetími stranami, které nám poskytují služby, jako jsou poskytovatelé úložišť a hostingu, informace o IP adrese, analýza a výzkum uživatelské zkušenosti, analytické, technické a diagnostické služby.

Kromě toho můžete konkrétně požádat, aby o vás byly určité osobní údaje zasílány na platformy pro obchodování bitcoinů třetích stran. V takových případech budeme osobní údaje, které nám za tímto účelem poskytnete, sdílet s těmito třetími stranami a jejich použití osobních údajů bude podléhat jejich zásadám ochrany osobních údajů.

Společnost také může sdílet Osobní údaje o vás se svými propojenými subjekty a obchodními partnery, kteří vám poskytují zdroje umožňující Společnosti obohacovat a zlepšovat úroveň služeb a produktů, které svým uživatelům nabízí.

Společnost může sdílet osobní údaje o vás s vládními, místními, oficiálními a regulačními orgány, a také pokud je takové zveřejnění nezbytné k ochraně našich zájmů, práv a majetku a zájmů třetích stran, včetně zahájení, výkonu nebo obhajoby právních kroků. .

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit potenciálním kupujícím nebo investorům společnosti a/nebo jakékoli společnosti ve skupině společností, jejíž je společnost součástí, nebo věřitelům nebo v případě jakékoli podobné transakce (včetně prodej majetku společnosti). společnosti a/nebo jakékoli společnosti ze skupiny společností, jejíž je společnost součástí), a/nebo v souvislosti s jakoukoli fúzí, reorganizací, konsolidací nebo úpadkem společnosti a/nebo jakékoli společnosti ze skupiny společností, do které společnost.

7. Soubory cookie a služby třetích stran

Můžeme používat některé služby třetích stran, jako jsou analytické společnosti nebo společnosti, které zveřejňují reklamy na našich webových stránkách, které mohou také používat soubory cookie nebo jiné technologie, a takové postupy a dodavatelé podléhají jejich vlastním zásadám.

Soubory cookie (což jsou malý textový soubor) jsou nainstalovány na zařízení, jehož prostřednictvím navštěvujete stránky nebo k nim přistupujete. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace o vás a vašem chování, abychom zlepšili vaši uživatelskou zkušenost, zapamatovali si vaše preference a nastavení a přizpůsobovat a nabízet vám produkty a služby, které by vás mohly zajímat. Soubory cookie lze také použít ke shromažďování statistik a provádění analýz.

Některé ze souborů cookie, které můžeme použít, jsou soubory cookie relace, které se dočasně stahují do vašeho zařízení a trvají až do zavření webového prohlížeče, zatímco jiné jsou trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení poté, co zastavíte prohlížení. pomáhá webu zapamatovat si vás jako návštěvníka, abyste je znovu navštívili.

Typy cookies:

Typy souborů cookie

účel

více informací

Nezbytně nutné cookies

 

Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, abyste mohli procházet webovou stránku a používat funkce, které jste požadovali. Používají se k tomu, abychom vám poskytli obsah, produkty a služby, o které jste požádali.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné, aby pomohly vašemu zařízení stahovat nebo přenášet informace, abyste mohli procházet webovou stránku, používat její funkce a vracet se na stránky, které jste dříve navštívili. Tyto soubory cookie o vás shromažďují osobní údaje, jako je uživatelské jméno a datum posledního přístupu, a identifikují vás jako připojeného k webu.

Tyto soubory cookie se vymažou, když zavřete webový prohlížeč (cookies relace).

Funkční cookies

Tyto soubory cookie se používají k tomu, abychom vás rozpoznali, když se vrátíte na stránku, a umožňují nám zapamatovat si vaše volby a preference.    

Tyto soubory cookie přežijí uzavření webového prohlížeče a vydrží až do vypršení jejich platnosti.

Výkonové soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k poskytování souhrnných statistik o výkonu webových stránek a k testování a zlepšování tohoto výkonu za účelem poskytování lepší uživatelské zkušenosti. Kromě toho nám umožňují provádět analytické funkce na webových stránkách.           

Tyto soubory cookie shromažďují anonymní údaje, které se netýkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Tyto soubory cookie jsou platné po různá období; některé jsou odstraněny po zavření prohlížeče, zatímco jiné mají neomezenou dobu platnosti.

 

Blokování a odstranění cookies

Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby blokoval a smazal některé nebo všechny soubory cookie. Pokyny, jak to provést u některých oblíbených webových prohlížečů, naleznete na níže uvedených odkazech:

Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, některé nebo všechny funkce a funkce webových stránek nemusí fungovat podle očekávání.

OZNÁMENÍ O ONLINE SLEDOVÁNÍ

V SOUČASNÉ DOBĚ TATO SLUŽBA NEUMOŽŇUJE ZNÁMKY NESLEDOVÁNÍ.          

8. Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost o vás bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelů zpracování osobních údajů uvedených v tomto prohlášení nebo po dobu delší, jak to vyžadují právní předpisy, předpisy, zásady a objednávky, které se na nás vztahují.

Abychom zajistili, že osobní údaje o vás nebudou uchovávány déle, než je nutné, pravidelně kontrolujeme osobní údaje, které uchováváme, abychom zjistili, zda nelze nějaké osobní údaje vymazat.

9. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje, které se vás týkají, mohou být předány do třetí země (tj. do jiné jurisdikce, než je vaše bydliště) nebo mezinárodním organizacím. Za takových okolností společnost přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zaručila ochranu vašich osobních údajů a zajistila, aby subjekty údajů mohly uplatňovat svá práva a mít účinné právní prostředky.

Pokud jste rezidentem EHP (Evropského hospodářského prostoru), vezměte prosím na vědomí, že tyto záruky a ochrany budou k dispozici, pokud bude splněna některá z následujících podmínek

 • Předání je do třetí země nebo mezinárodní organizace, které se Komise EU rozhodla poskytnout odpovídající úroveň ochrany jí předávaných Osobních údajů podle čl. 45 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu (EU) 2016/679 Unie a Rady ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), včetně jakéhokoli převodu podle rámce EU-US Privacy Shield;
 • K převodu dochází na základě právně závazného a vykonatelného aktu mezi orgány nebo orgány veřejné moci podle čl. 46 odst. 2 písm. a) RGPD; nebo
 • Předání probíhá v souladu se standardními ustanoveními o ochraně osobních údajů přijatými Komisí EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Doložky přijaté Komisí EU jsou k dispozici na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data - paesi -třetí_it.
 • Můžete požádat společnost, aby vám poskytla podrobnosti o bezpečnostních opatřeních, která používá k ochraně osobních údajů, které se vás týkají předávaných do třetí země nebo mezinárodní organizaci, zasláním e-mailu na následující adresu: [chráněno e-mailem]

10. Ochrana osobních údajů o Vás

Uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení Osobních údajů s přihlédnutím k rizikům, která zpracování představuje, zejména v důsledku náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny, vyzrazení nebo neoprávněného přístupu k Osobním údajům. přenášet, uchovávat nebo jinak zpracovávat.

Z důvodu zákonných nebo jiných povinností, které nemůžeme ovlivnit, můžeme potřebovat předat vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou orgány veřejné moci. Za takových okolností máme omezenou kontrolu nad úrovní ochrany, kterou tyto třetí strany poskytují osobním údajům o vás.

Jakýkoli přenos osobních údajů přes internet nemůže být zcela bezpečný. Společnost proto nemůže zaručit ochranu vašich osobních údajů při jejich přenosu k nám přes internet.

11. Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky a/nebo aplikace třetích stran. Společnost nekontroluje takové webové stránky a aplikace ani shromažďování a/nebo zpracování osobních údajů o vás těmito webovými stránkami a aplikacemi a nejsme odpovědní za takové webové stránky a aplikace, ani za jejich zásady a aktivity. ochrany osobních údajů a údajů ochrana. Tyto zásady se nevztahují na žádné akce provedené prostřednictvím takových webových stránek a/nebo aplikací.

Kdykoli přistupujete k webovým stránkám a/nebo aplikacím třetích stran, doporučujeme vám, abyste si před použitím takových webových stránek a/nebo aplikací a před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů o sobě pečlivě prostudovali jejich zásady ochrany osobních údajů.

12. Změny zásad

Podmínky těchto Zásad můžeme čas od času změnit. Kdykoli změníme tyto zásady, upozorníme vás na tyto změny zveřejněním aktualizovaných zásad na webu. Kromě toho, když provedeme významné změny tohoto Oznámení, budeme se snažit vás o takových změnách informovat prostřednictvím komunikačních prostředků, které přiměřeně považujeme za vhodné, tím, že vás o takových změnách upozorníme a oznámení o takových změnách zveřejníme na webových stránkách. Pokud není uvedeno jinak, všechny změny vstoupí v platnost zveřejněním aktualizovaných zásad na našich webových stránkách.

13. Vaše práva týkající se osobních údajů, které se Vás týkají

Obecně máte právo požadovat, abychom potvrdili, zda o vás shromažďujeme Osobní údaje, požadovat prověření těchto údajů, v případě potřeby opravu obsahu a vymazání Osobních údajů, které již nepotřebujeme. Můžete také omezit svůj souhlas s určitým zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud jste rezidentem EHP, přečtěte si prosím tuto část:

Ve vztahu k Osobním údajům, které se vás týkají, máte následující práva. Pro uplatnění těchto práv můžete zaslat žádost o uplatnění svých práv na následující e-mailovou adresu: [chráněno e-mailem]

Právo přístupu

Máte právo, aby společnost potvrdila, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, máte právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: (1) účely zpracování; (2) kategorie dotčených Osobních údajů; (3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ze třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo mezinárodní organizace; (4) je-li to možné, doba uchovávání poskytnutých osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby; (5) existence práva požádat Společnost o opravu nebo výmaz Osobních údajů nebo omezení zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; (6) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (7) pokud jste osobní údaje neshromáždili vy, veškeré dostupné informace o jejich původu; 8) existence profilování; a (9) jsou-li osobní údaje předány do třetí země mimo EHP nebo mezinárodní organizaci, vhodné záruky týkající se předání.

Společnost vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů a za jakékoli další požadované kopie si může účtovat přiměřený poplatek. Je-li žádost podána v elektronické podobě a není-li požadováno jinak, budou informace poskytnuty v běžně používaném elektronickém formátu.

Právo získat kopii Osobních údajů nesmí mít vliv na práva a svobody jiných osob. Pokud tedy žádost porušuje práva a svobody jiných, společnost nemusí na vaši žádost reagovat nebo tak učinit omezeně.

Právo na opravu

Máte právo získat od společnosti opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných Osobních údajů, které se Vás týkají, a to i podáním dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo získat od Společnosti zrušení vašich Osobních údajů, pokud nastane jeden z následujících důvodů: (a) Osobní údaje již nejsou potřebné s ohledem na účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) odvoláte souhlas, na kterém je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování; (c) kdykoli vznesete námitku z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které je založeno na oprávněných zájmech, které sledujeme my nebo třetí strany, a neexistují žádné závažné oprávněné důvody pro zpracování; (d) vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; (e) osobní údaje byly zpracovávány nezákonně; nebo (f) osobní údaje, které se vás týkají, musí být vymazány, aby byla dodržena právní povinnost Evropské unie nebo právní předpisy členských států, kterým Společnost podléhá.

Toto právo se neuplatní v rozsahu, v němž je zpracování nezbytné (a) pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterým Společnost podléhá; nebo b) pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo získat od Společnosti omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud nastane jedna z následujících okolností (a) zpochybníte přesnost osobních údajů, a to na dobu, která Společnosti umožní přesnost ověřit osobních údajů o vás; (b) zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte se zrušením osobních údajů, které se vás týkají, a místo toho žádáte o omezení jejich použití; (c) Společnost již osobní údaje, které se Vás týkají, nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro zjištění, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) pokud je zpracování Osobních údajů, které se vás týkají, nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetími stranami, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro zjištění , uplatňování nebo obhajoba právních nároků; nebo (e) pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se týkají takového přímého marketingu.

Pokud bylo zpracování osobních údajů o Vás omezeno na základě Vaší žádosti, budou tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uchovávání, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů významného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením, jakož i právo předat tyto Osobní údaje jinému správci údajů, pokud (a) zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě, jejíž jste stranou, a (b) zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo, aby Osobní údaje, které se Vás týkají, byly předány přímo Společností jinému správci údajů, je-li to technicky možné. Má se za to, že výkonem vašeho práva na přenositelnost údajů nejsou dotčena vaše práva a práva společnosti na základě vašeho práva na zrušení. Dále právo na přenositelnost údajů neovlivní práva a svobody jiných osob.

Právo na protest

Máte právo z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech společnosti nebo třetích stran, včetně profilování založeného na těchto oprávněných zájmech. V takovém případě přestaneme o vás zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

Právo odvolat souhlas

Souhlas, který jste nám udělili se zpracováním vašich osobních údajů, můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu zřízeného členským státem k ochraně základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v Evropské unii.

Vaše práva ve vztahu k Osobním údajům, které se vás týkají, jak je uvedeno v této části 13, mohou být omezena právními předpisy Evropské unie nebo členských států, kterým Společnost podléhá.

Informace požadované v souladu s vašimi právy popsanými v této části 13 vám poskytneme bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. O tomto prodloužení vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti spolu s důvody zpoždění.

Informace požadované v souladu s vašimi právy uvedenými v této části 13 budou poskytovány bezplatně, pokud není v této části 13 uvedeno jinak. Pokud jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména kvůli jejich opakující se povaze, můžeme (a ) účtuje přiměřený poplatek s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informací nebo komunikaci nebo na provedení požadovaného opatření; nebo (b) odmítnout zpracovat žádost.

Společnost vás může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti za účelem splnění vaší žádosti v souladu s vašimi právy popsanými v této části 13, pokud máme důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která žádost podává.

Mecenate ultricies my eget mauris pharetra et ultrices. Iaculis eu non diam phasellus vestibulum lorem sed. Bolest sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus. Porttitor si přečetl un diam sollicitudin tempor id eu. Můj tempus imperdiet nulla malesuada. Eget nullam non nisi est sit amet. Mauris cursus mattis otravný iaculis. Amet nisl purus in mollis. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi enim nunc faucibus a. Eu my bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in. Volutpat diam ut venenatis tellus in metus. Lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus bolest non purus. Nec tincidunt praesent sempre feugiat nibh sed pulvinar. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Sodales ut etiam sit amet. Lorem ipsum pain sit amet consectetur adipiscing elit ut.

Quam adipiscente vitae proin sagittis. Est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient. Elit ut aliquam purus sit amet luctus venenatis lectus. Ut morbi tincidunt augue interdum velit. Sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam. Egestas diam in arcu cursus. Velit egestas dui id ornare arcu hared ut. Moje bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Vel turpis nunc eget lorem bolest žízeň školka. Ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Ultrices tincidunt arcu non sodales. Et malesuada fames ac turpis egestas žízeň.

Posuere lorem ipsum pain sit amet. Enim diam vulputate ut pharetra sit amet aliquam id. Viverra meecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Sagittis vitae et leo duis ut diam quam. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat. A volutpat diam ut venenatis tellus in metus vulputate eu. Elit a imperdiet dui accumsan. Ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas dui. Vel turpis nunc eget lorem. Ac turpis egestas integer eget aliquet nibh praesent tristique magna. Lorem ipsum pain sit amet consectetur adipiscing elitní duis. Egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat. Erat nam at lectus urn duis convallis. Scelerisque eleifend donec pretium vulputate sapien nec. In cursus turpis massa tincidunt dui ut ornare lectus sit. Elit Scelerisque Mauris Pellentesque Pulvinar. Pharetra diam sit amet nisl alzipit adipiscing bibendum. Nisl alzipit adipiscing bibendum est ultricies integer quis.

Pulvinar etiam non quam lacus. Naštvaná pellenteskní elitní eget gravida cum sociis. Nec feugiat in fermentum posuere urna. Dignissim cras tincidunt lobortis feugiat vivamus a augue. Enim tortor a auctor urna nunc id cursus. Erat imperdiet sete euismod nisi. Elementum nibh tellus nunc non blandit massa. Sit amet volutpat consequat mauris nunc congue. In massa tempor nec feugiat nisl pretium. Auctor neque vitae tempus quam pellentesque nec nam. Sit amet just donec enim diam vulputate ut pharetra. Porttitor rhoncus bolest purus non enim praesent elementum. Rozrušený proin libero nunc consequat interdum varius sit amet mattis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam id.


výstraha: in_array () očekává, že parametr 2 bude pole, null uvedeno v /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php on-line 230