Podmínky použití

1. Obecně

1.1. Vítejte na bit-qh.co (dále jen „webová stránka“),

1.2. Stránky obsahují informace o platformách třetích stran („Platformy třetích stran") Obchodovat s bitcoiny ("služba").

1.3. Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“) upravují používání webových stránek nebo služeb uživatelem („vy“, „váš“ nebo „uživatel“). Před použitím Služeb si musíte pečlivě přečíst tyto Podmínky jako celek. Vezměte prosím na vědomí, že tyto Podmínky představují právně závaznou dohodu mezi vámi a Společností a že pokud nesouhlasíte s některým z ustanovení těchto Podmínek, musíte okamžitě přestat používat Webové stránky. Používáním stránek přijímáte Podmínky a jejich periodické změny.

Tyto Podmínky zahrnují naše Zásady ochrany osobních údajů a přijetím těchto Podmínek potvrzujete, že přijímáte a přijímáte také naše Zásady ochrany osobních údajů (naše Zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout kliknutím sem).

2. Způsobilost

2.1. Máte právo používat webovou stránku, pouze pokud splníte následující:

2.1.1. Je vám alespoň 18 let;

2.1.2. Máte právo, oprávnění a schopnost podepsat tyto Podmínky a dodržovat všechny jejich podmínky;

2.1.3. Není zakázáno používat webové stránky a/nebo služby v souladu se zákony země, ve které sídlíte nebo se nacházíte při používání webové stránky.

2.2. Společnost neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, vyjádřené nebo předpokládané, týkající se zákonnosti stránek a / nebo služeb a / nebo používání, které kdokoli provádí na stránkách a / nebo službách, a nebude odpovědná za jakékoli nezákonné použití stránky a/nebo Služby uživatelem.

3. Omezená území

3.1. Bez ohledu na obecnost výše uvedeného může Společnost na základě vlastního uvážení omezit dostupnost Webových stránek a/nebo Služeb (nebo jakékoli jejich části) na: (i) jakéhokoli uživatele na jakémkoli území (dále jen „Omezená území“). a (ii) kterýkoli uživatel, který nedodržuje zásady a postupy společnosti AML (proti praní špinavých peněz) a/nebo KYC (poznej svého zákazníka), nebo (iii) že se společnost důvodně domnívá, že by vás mohla vystavit právním, regulační, reputační rizika nebo finanční.

3.2. Území [usa 'kanada' izrael] jsou výslovně vyloučena z těchto podmínek a představují omezená území.

3.3. Pokud se Společnost důvodně domnívá, že jakýkoli právní nebo regulační kontext (a/nebo jakékoli skutečné nebo navrhované změny v něm obsažené) na příslušném území vystaví Společnost právním, regulačním, reputačním nebo ekonomickým rizikům na tomto území, pokud bude společnost nadále dodávat nebo umísťovat webové stránky a/nebo služby (nebo jejich část) dostupné uživatelům na tomto území, vás společnost může informovat o svém rozhodnutí označit toto území jako omezené území, a po takovém upozornění musíte okamžitě přestat používat web a / nebo Služby.

3.4. Společnost může na základě vlastního uvážení před přijetím uživatelů s bydlištěm v konkrétních zemích nebo z nich uložit další požadavky nebo podmínky. Dále se bere na vědomí, že pokud uživatel cestuje do zakázaných území, stránky společnosti a/nebo služby nemusí být dostupné a/nebo jimi mohou být zablokovány.

4. Zakázané činnosti

4.1. Souhlasíte s tím, že budete webové stránky a služby používat s respektem a souhlasíte s tím, že nebudete:

4.1.1. Připojte se k webu a/nebo použijte web k nahrávání, stahování, distribuci, publikování nebo přenosu (a) informací nebo jiného materiálu způsobem, který porušuje jakákoli práva, včetně práv na duševní vlastnictví, ochranu práv na soukromí nebo jakákoli jiná práva; b) informace nebo jiný materiál, jehož zveřejnění nebo použití je zakázáno, protože představuje hrozbu, újmu, urážku, pomluvu, pomluvu, rasismus nebo nevhodný obsah; (c) informace nebo jiný materiál, který obsahuje virus nebo jiný software, který může poškodit počítačové systémy Společnosti nebo třetích stran nebo takovým způsobem, který omezí nebo zabrání ostatním v používání webových stránek; (d) informace nebo jiný materiál, který porušuje jakýkoli zákon; nebo (e) informace nebo jiný materiál, který zahrnuje reklamu jakéhokoli druhu bez předchozího písemného souhlasu společnosti;

4.1.2. Odstraňte nebo upravte jakákoli označení, právní upozornění nebo jiná vlastnická označení nebo štítky na webových stránkách;

4.1.3. používat služby prostřednictvím jakéhokoli jiného rozhraní než webové stránky;

4.1.4. zasahování do používání stránek a/nebo služeb jinými uživateli;

4.1.5. používat roboty nebo jiné automatizované metody pro přístup nebo používání webových stránek a/nebo služeb;

4.1.6. Nahrát nebo přenést (nebo se pokusit nahrát nebo přenést) bez výslovného povolení společnosti jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus pro shromažďování nebo přenos informací, včetně, bez omezení, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných spywarová zařízení;

4.1.7. Účastnit se „rámování“, „zrcadlení“ nebo jakékoli jiné formy simulace vzhledu nebo funkce Služeb;

4.1.8. Porušovat jakýkoli platný zákon nebo nařízení, podporovat nebo propagovat jakoukoli nezákonnou činnost, mimo jiné včetně porušení autorských práv, porušení ochranné známky, pomluvy, narušení soukromí, krádeže identity, pirátství, crackování nebo distribuce padělaného softwaru;

4.1.9. Provádět jakékoli změny a/nebo jakýmkoli způsobem zasahovat do zdrojového kódu webových stránek a nahrávat jakýkoli software a/nebo aplikaci, která může poškodit nebo způsobit škodu Společnosti, webové stránce nebo jakékoli jiné třetí straně;

4.1.10. 4.1.10. Rozebírejte, dekompilujte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software nebo jinou technologii obsaženou na webových stránkách nebo používanou k poskytování služeb.

4.2. Berete na vědomí, že aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva společnosti, v případě, že se společnost obává, že vaše používání webových stránek není v souladu s ustanoveními těchto podmínek nebo jakéhokoli platného zákona, může společnost sledovat vaše používání o Služby, zabránit vám v přístupu na Stránku, převést modely vašeho chování na Stránkách na třetí strany a jakékoli další akce, které Společnost považuje za vhodné k ochraně vašeho majetku a/nebo práv a/nebo práv třetích stran.

5. Práva duševního vlastnictví

5.1. Webová stránka a její obsah, včetně video materiálů, textu, fotografií, log, designu, hudby, zvuků, obrázků, ochranných známek a jakéhokoli dalšího obsahu webové stránky jsou chráněny právy duševního vlastnictví Společnosti nebo třetích stran.

5.2. Mezi Společností a Uživatelem si Společnost ponechává veškerá práva, nároky a zájmy na Webových stránkách a Službách. Používání stránek a/nebo služeb nedává uživateli žádná práva duševního vlastnictví začleněná do stránek a/nebo služeb, s výjimkou práva používat stránky a/nebo služby v souladu s podmínkami tyto Podmínky.

5.3. Uživatel smí používat stránky a/nebo služby pouze pro osobní a nekomerční použití.

5.4. Nesmíte a ani nedovolíte jiné straně upravovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat, kopírovat, přenášet, vytvářet odvozená díla, pronajímat, poskytovat sublicence, distribuovat, reprodukovat zarámované, znovu publikovat, seškrabovat, stahovat, prohlížet, přenášet, publikovat, pronajímat nebo prodávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, zcela nebo zčásti, používat pro jakýkoli jiný účel, než je používání webových stránek nebo služeb v souladu s podmínkami, nebo jinak využívat jakýkoli obsah na webových stránkách bez výslovného a předchozího písemného souhlasu společnosti Společnost.

6. Omezení odpovědnosti

6.1. Vaše používání webových stránek a/nebo služeb bude na vaše vlastní riziko. V rozsahu povoleném zákonem se Společnost zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, ve vztahu k Webovým stránkám a Službám a jejich používání, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vlastnictví, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení, užitečnosti, autorita, přesnost, úplnost a včasnost. V souladu s tím jsou Služby, včetně veškerého obsahu a funkcí zpřístupněných nebo přístupných prostřednictvím Webových stránek, poskytovány „tak, jak jsou“, „jak jsou dostupné“ a „se všemi vadami“.

6.2. Bez ohledu na obecnost výše uvedeného společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za (a) chyby, nepřesnosti nebo nepřesnosti v jakémkoli obsahu obsaženém na webových stránkách; (b) jakékoli přerušení nebo zastavení přenosu na nebo z Webové stránky nebo prostřednictvím Služeb; (c) jakékoli chyby, viry, trojské koně nebo podobné, které mohou být přeneseny na nebo prostřednictvím webových stránek nebo služeb třetími stranami.

6.3. Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost za jakoukoli ztrátu způsobenou, přímo či nepřímo, vám a/nebo jakékoli jiné třetí straně v souvislosti s webovou stránkou a/nebo službami, a budete výhradně odpovědní za jakékoli rozhodnutí učiněné na základě obsahu stránek a/nebo Služeb.

6.4. Společnost nebude v žádném případě odpovědná vám ani žádné třetí straně za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, represivní nebo následné škody, včetně jakéhokoli ušlého zisku nebo ztráty dat vyplývající z používání webových stránek a / nebo Služby nebo jiné materiály na webových stránkách, přístupné prostřednictvím nebo stažené z webových stránek nebo jako součást Služeb, na základě záruky, smlouvy, přečinu nebo jakékoli jiné právní teorie, a zda byla společnost upozorněna na možnost takových škod a v v případech, kdy soudní orgán činí společnost odpovědnou, její odpovědnost nepřesáhne 1.000 XNUMX USD. Výše uvedené omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci.

6.5. Výslovně berete na vědomí, že Společnost nebude odpovědná za Uživatelský obsah nebo pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné jednání jakékoli třetí strany a že riziko újmy nebo újmy z výše uvedeného spočívá výhradně na vás.

6.6. Společnost nenese odpovědnost za žádné technické problémy nebo poruchy telefonních nebo síťových linek, online počítačových systémů, serverů nebo poskytovatelů, hardwaru, softwaru, selhání způsobené technickými problémy nebo přetížením internetového provozu (nebo nedostupností internetu) nebo nekompatibilitou mezi webovou stránkou nebo Služby a váš prohlížeč a/nebo další zařízení. Bez ohledu na obecnost výše uvedeného společnost nepřebírá žádnou odpovědnost ani riziko za používání internetu uživatelem.

7. Služby nebo obsah třetích stran

7.1. Při používání Služeb může Uživatel prohlížet obsah nebo služby poskytované třetími stranami, včetně reklam a recenzí na platformách třetích stran.

7.2. Takový obsah nebo služby nekontrolujeme, neschvalujeme ani nepřijímáme a nemusí být vždy přesné nebo aktuální.

7.3. V souladu s tím vám doporučujeme, abyste si nezávisle ověřili všechny informace, než se na ně spolehnete, a za veškerá rozhodnutí nebo opatření přijatá na základě těchto informací nesete výhradní odpovědnost.

8. Odkaz

8.1. Webové stránky mohou obsahovat odkazy, obsah, reklamy, propagace, loga a další materiály z jiných webových stránek nebo softwaru kontrolovaného nebo nabízeného třetími stranami (dále jen „odkazy“). Doporučujeme, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům spojeným s používáním takových webových stránek, softwaru nebo materiálů předtím, než prostřednictvím těchto webových stránek nebo softwaru nebo na základě takových materiálů cokoli získáte, použijete, budete se na to spoléhat nebo nakoupíte. Takové odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a souhlasíte s tím, že nás v žádném případě nebudete činit odpovědnými za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou vaším používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na jakékoli jiné webové stránce nebo softwaru.

8.2. Zařazení odkazů na webové stránky nepředstavuje podporu, autorizaci, sponzorství, přidružení nebo jakékoli jiné spojení mezi společností a těmito webovými stránkami, softwarem nebo jejich provozovateli.

8.3. Nekontrolovali jsme žádné nebo všechny tyto odkazy a neneseme odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek nebo softwaru. Doporučujeme, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům spojeným s používáním takových webových stránek nebo softwaru, než budete cokoliv stahovat, používat, důvěřovat nebo nakupovat prostřednictvím těchto webových stránek nebo softwaru. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo službu dostupnou na jakékoli jiné webové stránce nebo softwaru.

9. Různé

9.1. Podle vlastního uvážení můžeme čas od času upravit, upravit nebo ukončit kteroukoli ze Služeb a/nebo zavést nové Služby. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, které Uživatel v důsledku takových změn utrpí, a Uživatel vůči nám nebude mít v tomto ohledu žádné nároky.

9.2. Tyto Podmínky můžeme čas od času změnit. Když tak učiníme, upozorníme vás zveřejněním nejnovější verze a úpravou data v horní části této stránky a jakékoli změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění. Pokud budete pokračovat v používání webové stránky poté, co jakékoli změny vstoupí v platnost, bude se mít za to, že souhlasíte s upravenými podmínkami.

9.3. Uživatel akceptuje, že přenos informací na Web nebo z Webu nevytváří žádný vztah mezi ním a Společností, který by se odchyloval od vztahu uvedeného v těchto Podmínkách.

9.4. Tyto Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů s jejich dodatky představují jediné platné ujednání mezi Společností a Uživatelem a žádné prohlášení, příslib, souhlas nebo závazek, písemný nebo ústní, které nejsou obsaženy v Podmínkách Zásad ochrany osobních údajů, nebudou být pro strany závazné.

9.5. Porušení nebo prodlení z naší strany při výkonu jakéhokoli práva, pravomoci nebo zdroje podle ustanovení tohoto dokumentu nebude znamenat zřeknutí se téhož, ani pouze nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva, pravomoci nebo zdroje nebude bránit jakémukoli jinému výkonu. nebo výkon jakéhokoli jiného práva, moci nebo zdroje.

9.6. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že jakékoli ustanovení těchto podmínek není použitelné podle platného práva, bude toto ustanovení z těchto podmínek vyloučeno a zbytek bude vykládán tak, jako by takové ustanovení bylo vyloučeno a bude platit. v souladu s jeho podmínkami; V takovém případě však budou tyto Podmínky vykládány tak, aby v možném rozsahu a v rozsahu povoleném platným právem učinily účinným význam a záměr vyloučeného ustanovení, jak je stanoveno uvedeným soudem příslušné jurisdikce.

9.7. Můžeme převést nebo postoupit každé z našich práv a povinností podle tohoto dokumentu na třetí strany; Bez ohledu na výše uvedené mohou být webové stránky a/nebo jakákoli ze služeb provozována třetími stranami. Nesmíte převést, postoupit ani se jakýmkoli způsobem zapojit do jakýchkoli svých práv nebo povinností podle těchto podmínek.


výstraha: in_array () očekává, že parametr 2 bude pole, null uvedeno v /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php on-line 230