Kasutustingimused

1. Üldine

1.1. Tere tulemast saidile bit-qh.co ("veebisait"),

1.2. Sait sisaldab teavet kolmandate osapoolte platvormide kohta ("Kolmandate osapoolte platvormid") Bitcoiniga kauplemiseks ("teenus").

1.3. Need kasutustingimused (edaspidi "tingimused") reguleerivad kasutaja ("Teie", "Teie" või "Kasutaja") veebisaidi või teenuste kasutamist. Enne teenuste kasutamist peate need tingimused hoolikalt läbi lugema. Pange tähele, et need tingimused moodustavad õiguslikult siduva lepingu teie ja ettevõtte vahel ning kui te ei nõustu mõne nende tingimuste sättega, peate viivitamatult veebisaidi kasutamise lõpetama. Saiti kasutades nõustute tingimustega ja nende tingimustega. perioodilised muutused.

Need tingimused hõlmavad meie privaatsuspoliitikat ja nende tingimustega nõustumisega kinnitate, et nõustute ka meie privaatsuspoliitikaga (saate vaadata meie privaatsuspoliitikat, klõpsates siin).

2. Abikõlblikkus

2.1. Teil on õigus veebisaiti kasutada ainult siis, kui järgite järgmist:

2.1.1. oled vähemalt 18-aastane;

2.1.2. Teil on õigus, volitused ja võime käesolevatele tingimustele alla kirjutada ning järgida kõiki nende tingimusi;

2.1.3. Veebilehte ja/või teenuseid ei ole keelatud kasutada vastavalt selle riigi seadustele, kus te veebisaidi kasutamise ajal elate või asute.

2.2. Ettevõte ei anna otseseid ega kaudseid väiteid ega garantiisid saidi ja/või teenuste seaduslikkuse ja/või saidi ja/või teenuste kasutamise kohta ning ei vastuta saidi ebaseadusliku kasutamise eest. Saidi ja/või Kasutaja teenuseid.

3. Piiratud territooriumid

3.1. Hoolimata eelnevast võib Ettevõte oma äranägemise järgi piirata Veebisaidi ja/või teenuste (või nende mis tahes osa) kättesaadavust: (i) mis tahes kasutajaga mis tahes territooriumil ("Piiratud territooriumid") ja (ii) mis tahes kasutaja, kes ei järgi ettevõtte AML-i (rahapesuvastase võitluse) ja/või KYC-i (tundke oma klienti) eeskirju ja tavasid või (iii) et ettevõte usub põhjendatult, et see võib teid kokku puutuda seadusega, regulatiivsed, mainega seotud või finantsriskid.

3.2. [USa „Kanada” Iisraeli] territooriumid on nendest tingimustest konkreetselt välja jäetud ja moodustavad piiratud territooriumid.

3.3. Kui ettevõte usub põhjendatult, et mis tahes õiguslik või regulatiivne kontekst (ja/või mis tahes tegelikud või kavandatavad muudatused selles) asjaomasel territooriumil seavad ettevõtte sellel territooriumil õiguslike, regulatiivsete, maine- või majanduslike riskide alla, kui ettevõte jätkab tarnimist või paigutamist. sellel territooriumil kasutajatele kättesaadavate veebisaitide ja/või teenuste (või nende osa) puhul võib Ettevõte teid teavitada oma otsusest määrata see territoorium piiratud territooriumiks ning pärast sellist teavitamist peate viivitamatult veebisaidi kasutamise lõpetama ja/ või Teenused.

3.4. Ettevõte võib kehtestada täiendavaid nõudeid või tingimusi enne teatud riikides elavate või konkreetsetest riikidest pärit kasutajate vastuvõtmist oma äranägemisel. Lisaks tunnistatakse, et kui kasutaja reisib piiratud territooriumile, ei pruugi ettevõtte sait ja/või teenused olla saadaval ja/või nende poolt blokeeritud.

4. Keelatud tegevused

4.1. Nõustute kasutama veebisaiti ja teenuseid lugupidavalt ning nõustute mitte:

4.1.1. Looge ühendus veebisaidiga ja/või kasutage veebisaiti, et üles laadida, alla laadida, levitada, avaldada või edastada (a) teavet või muud materjali viisil, mis rikub mis tahes õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi õigusi, privaatsusõiguste kaitset või muid õigusi; (b) teave või muu materjal, mille avaldamine või kasutamine on keelatud, kuna see kujutab endast ohtu, kahju, solvamist, laimu, laimamist, rassismi või sobimatut sisu; (c) teave või muu materjal, mis sisaldab viirust või muud tarkvara, mis võib kahjustada Ettevõtte või kolmandate isikute arvutisüsteeme või viisil, mis piirab või takistab teistel Veebilehe kasutamist; (d) teave või muu materjal, mis rikub mis tahes seadust; või (e) teave või muu materjal, mis sisaldab igasugust reklaami ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata;

4.1.2. Eemaldage või muutke veebisaidil mis tahes omistusi, juriidilisi teateid või muid varalisi nimetusi või silte;

4.1.3. Kasutage teenuseid mis tahes muu liidese kaudu peale veebisaidi;

4.1.4. Saidi ja/või teenuste kasutamise segamine teiste kasutajate poolt;

4.1.5. Kasutage veebisaidile ja/või teenustele juurdepääsuks või nende kasutamiseks roboteid või muid automatiseeritud meetodeid;

4.1.6. Laadige üles või edastage (või proovige üles laadida või edastada) ilma ettevõtte loata mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebivead, küpsised või muud sarnased nuhkvaraseadmed;

4.1.7. osaleda teenuste väljanägemise või funktsiooni "raamimises", "peegeldamises" või mis tahes muus vormis simulatsioonis;

4.1.8. rikkuda mis tahes kohaldatavat seadust või määrust, julgustada või edendada mis tahes ebaseaduslikku tegevust, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguste rikkumist, kaubamärgi rikkumist, laimamist, privaatsuse rikkumist, identiteedivargust, piraatlust, krakkimist või võltsitud tarkvara levitamist;

4.1.9. Tehke mistahes muudatusi ja/või sekkuge mis tahes viisil veebisaidi lähtekoodi ja laadige üles tarkvara ja/või rakendusi, mis võivad kahjustada ettevõtet, veebisaiti või mõnda muud kolmandat osapoolt või kahjustada seda;

4.1.10. 4.1.10. Demonteerida, dekompileerida või pöördprojekteerida mis tahes veebisaidil sisalduvat või teenuste osutamiseks kasutatud tarkvara või muud tehnoloogiat.

4.2. Te tunnistate, et ilma et see piiraks ettevõtte muid õigusi, võib Ettevõte teie kasutuse üle arvet pidada juhul, kui ettevõte on mures, et teie veebisaidi kasutamine ei vasta käesolevate tingimuste või mis tahes kohaldatava seaduse sätetele. o Teenused, takistavad teil saidile juurdepääsu, edastavad oma käitumismudeleid saidil kolmandatele isikutele ja mis tahes muud toimingud, mida ettevõte peab asjakohaseks teie vara ja/või kolmandate isikute õiguste ja/või õiguste kaitsmiseks.

5. Intellektuaalomandi õigused

5.1. Veebileht ja selle sisu, sealhulgas videomaterjalid, tekstid, fotod, logod, kujundused, muusika, helid, kujundid, kaubamärgid ja mis tahes muu veebisaidi sisu on kaitstud ettevõtte või kolmandate isikute intellektuaalomandi õigustega.

5.2. Ettevõtte ja kasutaja vahel säilitab ettevõte kõik veebisaidi ja teenustega seotud õigused, tiitlid ja huvid. Saidi ja/või teenuste kasutamine ei anna kasutajale mingeid saidile ja/või teenustele lisatud intellektuaalomandi õigusi, välja arvatud õigus kasutada saiti ja/või teenuseid vastavalt neid tingimusi.

5.3. Kasutaja võib saiti ja/või teenuseid kasutada ainult isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks.

5.4. Te ei tohi ega luba teisel osapoolel muuta, dekompileerida, lahti võtta, pöördprojekteerida, kopeerida, üle kanda, luua tuletatud teoseid, rentida, all-litsentsida, levitada, raamituna reprodutseerida, uuesti avaldada, kraapida, alla laadida, vaadata, edastada, avaldada, rentida. või müüa mis tahes kujul või mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, kasutada mis tahes muul eesmärgil kui veebisaidi või teenuste kasutamine kooskõlas tingimustega või muul viisil ära kasutada veebisaidi mis tahes sisu ilma veebisaidi selgesõnalise ja eelneva kirjaliku loata. Ettevõte.

6. Vastutuse piirang

6.1. Veebisaidi ja/või teenuste kasutamine toimub teie enda vastutusel. Seadusega lubatud ulatuses loobub Ettevõte kõikidest otsesest või kaudsetest garantiidest, mis on seotud veebisaidi ja teenuste ning nende kasutamisega, sealhulgas kaudsed garantiid turustatavuse, omandiõiguse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või mitterikkumise, kasulikkuse kohta, autoriteetsus. , täpsus, täielikkus ja õigeaegsus. Sellest tulenevalt pakutakse teenuseid, sealhulgas kogu veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtud või juurdepääsetavaks tehtud sisu ja funktsioone, "sellisena, nagu on", "saadaval kujul" ja "kõigi puudustega".

6.2. Hoolimata eelnevast ei võta Ettevõte endale vastutust (a) vigade, ebatäpsuste või ebatäpsuste eest veebisaidil sisalduvas sisus; (b) Veebisaidile või veebisaidilt või teenuste kaudu edastamise mis tahes katkestamine või peatamine; (c) mis tahes vead, viirused, troojalased või muu sarnane, mida kolmandad osapooled võivad veebisaidile või teenuste kaudu edastada.

6.3. Nõustute hüvitama ettevõtet mis tahes kahju eest, mis on teile ja/või mis tahes muule kolmandale osapoolele seoses veebisaidi ja/või teenustega otseselt või kaudselt põhjustatud, ning vastutate ainuisikuliselt iga sisu põhjal tehtud otsuste eest. saidi ja/või teenuste kohta.

6.4. Ettevõte ei vastuta mitte mingil juhul teie ega ühegi kolmanda osapoole ees mis tahes eriliste, otseste, kaudsete, juhuslike, eri-, karistus- ega kaudsete kahjude eest, sealhulgas veebisaidi ja/või mis tahes saamata jäänud kasumi või andmete kaotuse eest, mis tuleneb veebisaidi kasutamisest ja/või Teenused või muud veebisaidil või teenuste osana allalaaditavad teenused või muud materjalid, mis põhinevad garantiil, lepingul, deliktil või mõnel muul õiguslikul teoorial, ning sellest, kas ettevõtet on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud või mitte. juhtudel, kui kohus peab äriühingut vastutavaks, ei ületa tema vastutus 1.000 USD. Ülaltoodud vastutuse piirang kehtib kohaldatava jurisdiktsiooni seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

6.5. Kinnitate konkreetselt, et Ettevõte ei vastuta kasutaja sisu ega ühegi kolmanda osapoole laimava, solvava või ebaseadusliku käitumise eest ning et eelnevast tuleneva kahju või kahju oht lasub täielikult teil.

6.6. Ettevõte ei vastuta telefoni- või võrguliinide, võrgus olevate arvutisüsteemide, serverite või pakkujate, riistvara, tarkvara tehniliste probleemide või rikete eest, tehnilistest probleemidest või Interneti-liikluse ummikutest (või Interneti ligipääsmatusest) või veebisaidi või veebilehe vahelise ühildumatuse eest. Teenused ja teie brauser ja/või muu varustus. Vaatamata eeltoodu üldsõnalisusele ei võta Ettevõte endale vastutust ega riske kasutaja Interneti kasutamise eest.

7. Kolmanda osapoole teenused või sisu

7.1. Teenuste kasutamise ajal saab Kasutaja vaadata kolmandate isikute sisu või teenuseid, sealhulgas reklaame ja arvustusi kolmandate osapoolte platvormidel.

7.2. Me ei kontrolli, kinnita ega võta vastu sellist sisu ega teenuseid ning ei pruugi alati olla täpsed ega ajakohased.

7.3. Seetõttu soovitame teil enne sellele tuginemist kogu teavet iseseisvalt kontrollida ja selle teabe põhjal tehtud otsused või toimingud on teie ainuvastutus.

8. Link

8.1. Veebisait võib sisaldada linke, sisu, reklaame, tutvustusi, logosid ja muid materjale muudelt veebisaitidelt või tarkvaralt, mida juhivad või pakuvad kolmandad osapooled ("Lingid"). Soovitame teil veenduda, et mõistate selliste veebisaitide, tarkvara või materjalide kasutamisega seotud riske, enne kui omandate, kasutate, tuginete või ostate midagi nende veebisaitide või tarkvara kaudu või selliste materjalide põhjal. Sellised lingid on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja nõustute, et te ei vastuta meid mitte mingil juhul kahjude või kahjude eest, mis on põhjustatud teistel veebisaitidel või tarkvaral saadaoleva sisu, kaupade või teenuste kasutamisest või sõltumisest.

8.2. Linkide lisamine veebisaidile ei kujuta endast kinnitust, volitamist, sponsorlust, seotust ega muud seost Ettevõtte ja nende veebisaitide, tarkvara või nende operaatorite vahel.

8.3. Me ei ole ühtegi või kõiki neid linke üle vaadanud ega vastuta viidatud veebisaitide või tarkvara sisu eest. Soovitame teil veenduda, et mõistate selliste veebisaitide või tarkvara kasutamisega kaasnevaid riske, enne kui hankite, kasutate, usaldate või ostate midagi nende veebisaitide või tarkvara kaudu. Me ei vastuta mingil juhul kahjude või kahjude eest, mis on põhjustatud mis tahes muul veebisaidil või tarkvaral saadaoleva sisu, kauba või teenuse kasutamisest või neile tuginemisest.

9. Mitmesugust

9.1. Võime oma äranägemisel aeg-ajalt mis tahes teenust ja/või uusi teenuseid muuta, muuta või katkestada. Me ei vastuta kahjude eest, mida Kasutaja selliste muudatuste tõttu kannab ja Kasutajal ei ole selles osas meie vastu pretensioone.

9.2. Võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Kui me seda teeme, teavitame teid sellest, postitades selle lehe ülaosas uusima versiooni ja muutes kuupäeva ning kõik muudatused jõustuvad kohe pärast sellist postitamist. Kui jätkate veebisaidi kasutamist pärast muudatuste jõustumist, loetakse, et nõustute muudetud tingimustega.

9.3. Kasutaja nõustub, et teabe edastamine Veebilehele või Veebilehelt ei loo tema ja Ettevõtte vahel suhteid, mis erineksid käesolevates Tingimustes sätestatust.

9.4. Käesolevad tingimused ja privaatsuspoliitika koos nende muudatustega moodustavad ainsad kehtivad lepingud Ettevõtte ja Kasutaja vahel ning ühtegi avaldust, lubadust, nõusolekut või kohustust, ei kirjalikku ega suulist, mis ei sisaldu privaatsuspoliitika tingimustes olema pooltele siduvad.

9.5. Meiepoolne mis tahes õiguse, volituse või ressursi rikkumine või viivitus selle dokumendi sätete alusel ei tähenda sellest loobumist ega ühegi õiguse, volituse või ressursi ainult või osaline kasutamine ei takista muud teostamist. või mõne muu õiguse, võimu või ressursi kasutamine.

9.6. Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus leiab, et mõni käesolevate tingimuste säte ei ole kohaldatava õiguse alusel kohaldatav, jäetakse see säte nendest tingimustest välja ja ülejäänud sätteid tõlgendatakse nii, nagu oleks selline säte välja jäetud ja see kehtib. vastavalt selle tingimustele; Kuid sellisel juhul tõlgendatakse neid tingimusi nii, et see muudab kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ja ulatuses tõhusaks välistatud sätte tähenduse ja kavatsuse, nagu on kindlaks määranud nimetatud pädeva jurisdiktsiooni kohus.

9.7. Võime kõik oma käesolevast dokumendist tulenevad õigused ja kohustused üle anda või loovutada kolmandatele isikutele; Vaatamata eeltoodule võivad veebisaiti ja/või mõnda teenust hallata kolmandad osapooled. Te ei tohi nendest tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi ühelgi viisil üle anda, loovutada ega kaasata.


Hoiatus: in_array () eeldab, et parameeter 2 on massiiv, null on antud väärtuses /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php real 230