Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Welkom bij bit-qh.co (de "Website"),

1.2. De Site bevat informatie over platforms van derden (de "Platformen van derden") Om te handelen met Bitcoin (de"service").

1.3. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") regelen het gebruik dat de gebruiker ("u", "uw" of "gebruiker") maakt van de website of de diensten. U dient deze Voorwaarden zorgvuldig in hun geheel te lezen voordat u de Diensten gebruikt. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en het bedrijf en dat als u niet akkoord gaat met een van de bepalingen van deze voorwaarden, u onmiddellijk moet stoppen met het gebruik van de website. Door de site te gebruiken, accepteert u de voorwaarden, met hun periodieke veranderingen.

Deze voorwaarden bevatten ons privacybeleid en door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u ons privacybeleid ook accepteert en accepteert (u kunt ons privacybeleid bekijken door hier te klikken).

2. Geschiktheid

2.1. U heeft alleen het recht om de website te gebruiken als u voldoet aan het volgende:

2.1.1. Je bent minimaal 18 jaar;

2.1.2. U hebt het recht, de bevoegdheid en de mogelijkheid om deze voorwaarden te ondertekenen en om te voldoen aan alle voorwaarden daarvan;

2.1.3. Het is niet verboden om de Website en/of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de wetten van het land waarin u woont of zich bevindt tijdens het gebruik van de Website.

2.2. Het Bedrijf geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de wettigheid van de Site en/of de Diensten en/of het gebruik dat iemand maakt van de Site en/of de Diensten, en is niet verantwoordelijk voor enig onwettig gebruik van de Site en/of de Diensten door de Gebruiker.

3. Beperkte gebieden

3.1. Niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, kan het Bedrijf, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de Website en/of de Diensten (of een deel daarvan) beperken tot: (i) elke Gebruiker in een gebied (de "Beperkte Gebieden") en (ii) elke Gebruiker die niet voldoet aan het AML-beleid (anti-witwassen van geld) en/of KYC (ken uw klant)-beleid en -praktijken, of (iii) waarvan het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat het u kan blootstellen aan juridische, regelgevingsrisico's, reputatierisico's of financiële risico's.

3.2. De gebieden van [usa 'kanada' israel] zijn specifiek uitgesloten van deze voorwaarden en vormen beperkte gebieden.

3.3. Indien het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat enige wettelijke of regelgevende context (en/of enige feitelijke of voorgestelde wijzigingen daarin) in het relevante gebied het Bedrijf zal blootstellen aan juridische, regelgevende, reputatie- of economische risico's in dat gebied als het Bedrijf blijft voorzien in of plaatsen de Website en/of de Diensten (of een deel daarvan) die beschikbaar zijn voor Gebruikers in dat gebied, kan het Bedrijf u informeren over zijn beslissing om dat gebied aan te wijzen als een Beperkt Gebied, en na een dergelijke kennisgeving moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website en/ of de Diensten.

3.4. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken aanvullende vereisten of voorwaarden opleggen voordat gebruikers die in of uit specifieke landen wonen, worden geaccepteerd. Bovendien wordt erkend dat, mocht een Gebruiker naar de Beperkte Gebieden reizen, de Site en/of Diensten van het Bedrijf mogelijk niet beschikbaar zijn en/of door hen worden geblokkeerd.

4. Verboden activiteiten

4.1. U stemt ermee in de Website en Diensten op een respectvolle manier te gebruiken en u stemt ermee in om niet:

4.1.1. Verbinding maken met de website en/of de website gebruiken om (a) informatie of ander materiaal te uploaden, downloaden, distribueren, publiceren of verzenden op een manier die in strijd is met rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, bescherming van privacyrechten of enig ander recht; (b) informatie of ander materiaal waarvan de publicatie of het gebruik is verboden omdat het een bedreiging, schade, belediging, laster, laster, racisme of ongepaste inhoud vormt; (c) informatie of ander materiaal dat een virus of andere software bevat die de computersystemen van het Bedrijf of derden kan beschadigen of op een zodanige manier dat het gebruik van de Website door anderen wordt beperkt of verhinderd; (d) informatie of ander materiaal dat in strijd is met de wet; of (e) informatie of ander materiaal dat reclame van welke aard dan ook bevat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;

4.1.2. Verwijder of wijzig eventuele toeschrijvingen, juridische kennisgevingen of andere eigendomsaanduidingen of labels op de website;

4.1.3. Gebruik de Services via een andere interface dan de Website;

4.1.4. Interferentie met het gebruik van de Site en/of de Diensten door andere Gebruikers;

4.1.5. Bots of andere geautomatiseerde methoden gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en/of de Diensten;

4.1.6. Upload of verzend (of probeer te uploaden of verzenden), zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf, materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief, zonder beperking, webbugs, cookies of andere soortgelijke spyware-apparaten;

4.1.7. Deelnemen aan "framing", "mirroring" of enige andere vorm van simulatie van het uiterlijk of de functie van de Services;

4.1.8. toepasselijke wet- of regelgeving overtreden, illegale activiteiten aanmoedigen of promoten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbreuk op het auteursrecht, inbreuk op handelsmerken, laster, inbreuk op de privacy, identiteitsdiefstal, piraterij, kraken of distributie van namaaksoftware;

4.1.9. Wijzigingen aanbrengen en/of ingrijpen in de broncode van de Website en alle software en/of applicaties uploaden die het Bedrijf, de Website of enige andere derde partij kunnen schaden of schaden;

4.1.10. 4.1.10. Demontage, decompilatie of reverse-engineering van software of andere technologie die op de Website is opgenomen of wordt gebruikt om de Diensten te leveren.

4.2. U erkent dat, onverminderd andere rechten van het Bedrijf, het Bedrijf, in het geval dat het Bedrijf vreest dat uw gebruik van de Website niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving, uw gebruik kan bijhouden. o Services, voorkomen dat u toegang krijgt tot de Site, uw gedragsmodellen op de Site overdragen aan derden en elke andere actie die het Bedrijf gepast acht om uw eigendom en/of rechten en/of rechten van derden te beschermen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De Website en de inhoud ervan, met inbegrip van videomateriaal, teksten, foto's, logo's, ontwerpen, muziek, geluiden, figuren, handelsmerken en elke andere inhoud van de Website, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of derden.

5.2. Tussen het Bedrijf en de Gebruiker behoudt het Bedrijf alle rechten, titels en belangen in de Website en de Diensten. Het gebruik van de Site en/of de Diensten geeft de Gebruiker geen van de intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in de Site en/of de Diensten, behalve het recht om de Site en/of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze voorwaarden.

5.3. De Gebruiker mag de Site en/of de Diensten uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik gebruiken.

5.4. U mag niet, en u zult ook niet toestaan ​​dat een andere partij wijzigingen aanbrengt, decompileert, demonteert, reverse-engineert, kopieert, overdraagt, afgeleide werken maakt, verhuurt, in sublicentie geeft, distribueert, ingelijst reproduceert, opnieuw publiceert, schrapt, downloadt, bekijkt, verzendt, publiceert, huurt of verkopen in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, gebruiken voor enig ander doel dan het gebruik van de Website of de Diensten in overeenstemming met de Voorwaarden of anderszins enige inhoud op de Website exploiteren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bedrijf.

6. Responsabilitatiebeperking

6.1. Uw gebruik van de Website en/of de Diensten is op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst het Bedrijf alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Website en de Diensten en het gebruik ervan, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid, eigendom, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, bruikbaarheid, autoriteit. , nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid. Dienovereenkomstig worden de Diensten, inclusief alle inhoud en functies die via de Website beschikbaar worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt, geleverd "zoals ze zijn", "zoals beschikbaar" en "met alle gebreken".

6.2. Niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, aanvaardt het Bedrijf geen verantwoordelijkheid voor (a) fouten, onnauwkeurigheden of onnauwkeurigheden in enige inhoud op de Website; (b) elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de Website of via de Diensten; (c) eventuele fouten, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door derden naar of via de Website of de Diensten kunnen worden verzonden.

6.3. U stemt ermee in het Bedrijf te vrijwaren van enig verlies veroorzaakt, direct of indirect, aan u en/of een andere derde partij, in verband met de Website en/of de Diensten, en u bent als enige verantwoordelijk voor elke beslissing die wordt genomen op basis van de inhoud van de Site en/of de Diensten.

6.4. Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor speciale, directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, inclusief winstderving of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de website en/of Diensten of ander materiaal op, toegankelijk via of gedownload van de Website of als onderdeel van de Diensten, op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en of het Bedrijf al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en in de gevallen waarin de gerechtelijke autoriteit de Vennootschap aansprakelijk stelt, zal haar aansprakelijkheid niet meer bedragen dan USD 1.000. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

6.5. U erkent specifiek dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor Gebruikersinhoud of het lasterlijke, beledigende of onwettige gedrag van een derde partij en dat het risico van schade of schade als gevolg van het voorgaande volledig bij u ligt.

6.6. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of storingen van telefoon- of netwerklijnen, online computersystemen, servers of providers, hardware, software, storingen als gevolg van technische problemen of congestie van het internetverkeer (of ontoegankelijkheid van internet) of incompatibiliteit tussen de Website of de Diensten en uw browser en/of andere apparatuur. Niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, aanvaardt het Bedrijf geen verantwoordelijkheid of risico voor het gebruik van internet door de gebruiker.

7. Diensten of inhoud van derden

7.1. Tijdens het gebruik van de Diensten kan de Gebruiker inhoud of diensten van derden bekijken, inclusief advertenties en recensies op platforms van derden.

7.2. We hebben geen controle over, keuren deze inhoud of diensten niet goed of passen deze niet toe en zijn mogelijk niet altijd nauwkeurig of up-to-date.

7.3. Dienovereenkomstig raden we u aan om alle informatie onafhankelijk te verifiëren voordat u erop vertrouwt en alle beslissingen of acties die worden genomen op basis van dergelijke informatie zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

8. Link

8.1. De website kan links, inhoud, advertenties, promoties, logo's en ander materiaal bevatten van andere websites of software die wordt beheerd of aangeboden door derden (de "Links"). We raden u aan ervoor te zorgen dat u de risico's begrijpt die verbonden zijn aan het gebruik van dergelijke websites, software of materialen voordat u iets verkrijgt, gebruikt, vertrouwt op of iets koopt via deze websites of software of op basis van dergelijk materiaal. Dergelijke links worden alleen voor uw gemak verstrekt en u stemt ermee in dat u ons in geen geval aansprakelijk zult stellen voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van of vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of software.

8.2. Het opnemen van links op de website vormt geen goedkeuring, autorisatie, sponsoring, affiliatie of enige andere verbinding tussen het bedrijf en deze websites, software of hun beheerders.

8.3. We hebben geen of al deze links gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of software waarnaar wordt verwezen. We raden u aan ervoor te zorgen dat u de risico's begrijpt die verbonden zijn aan het gebruik van dergelijke websites of software voordat u iets ophaalt, gebruikt, vertrouwt of koopt via deze websites of software. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op een andere website of software.

9. Diversen

9.1. We kunnen, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd een van de Services wijzigen, wijzigen of stopzetten en/of nieuwe Services introduceren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die de Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke wijzigingen en de Gebruiker zal in dit verband geen claims tegen ons hebben.

9.2. We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de meest recente versie te plaatsen en de datum bovenaan deze pagina te herzien en eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk na een dergelijke publicatie van kracht worden. Als u de Website blijft gebruiken nadat eventuele wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt u geacht de gewijzigde Voorwaarden te accepteren.

9.3. De Gebruiker aanvaardt dat de overdracht van informatie van of naar de Website geen enkele relatie tussen hem en het Bedrijf schept die afwijkt van de in deze Voorwaarden gespecificeerde.

9.4. Deze voorwaarden en het privacybeleid, met hun wijzigingen, vormen de enige geldige overeenkomsten tussen het bedrijf en de gebruiker, en geen enkele verklaring, belofte, toestemming of toezegging, schriftelijk of mondeling, die niet is opgenomen in de voorwaarden van het privacybeleid zal worden bindend zijn voor partijen.

9.5. De schending of vertraging van onze kant bij de uitoefening van enig recht, macht of middel onder de bepalingen van dit document zal geen verklaring van afstand van hetzelfde inhouden, noch zal het slechts of gedeeltelijk uitoefenen van enig recht, macht of middel enige andere uitoefening verhinderen of uitoefening van enig ander recht, macht of middel.

9.6. Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing is onder de toepasselijke wetgeving, zal die bepaling worden uitgesloten van deze Voorwaarden en de rest zal worden geïnterpreteerd alsof een dergelijke bepaling is uitgesloten en zal van toepassing zijn. in overeenstemming met de voorwaarden; In een dergelijk geval zullen deze Voorwaarden echter zo worden geïnterpreteerd dat ze, voor zover mogelijk en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, de betekenis en bedoeling van de uitgesloten bepaling, zoals bepaald door de bevoegde rechtbank, effectief maken.

9.7. We kunnen al onze rechten en verplichtingen onder dit document overdragen of toewijzen aan derden; Niettegenstaande het voorgaande, kunnen de Website en/of een van de Diensten door derden worden beheerd. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier overdragen, toewijzen of aangaan.


waarschuwing: in_array() verwacht dat parameter 2 array is, null gegeven in /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php online 230