Polityka prywatności

Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona, aby poinformować Cię o tym, w jaki sposób zarządzamy, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje, które nam przekazujesz w związku z naszą stroną internetową bit-qh.co („Witryna”).

Poprzemy następujące zasady:

 • Zachowaj przejrzystość w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie:

Zależy nam, abyś zawsze miał wszystkie potrzebne informacje, abyś mógł podejmować świadome decyzje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu zastosujemy różne techniki i środki mające na celu dostarczenie Państwu odpowiednich informacji o przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych, w odpowiedni sposób i we właściwym czasie.

Ponadto, jeśli uznamy, że musimy udzielić Ci określonych informacji, przekażemy Ci je w odpowiednim czasie i miejscu.

Z przyjemnością odpowiemy również na wszelkie pytania i udzielimy wszelkich wymaganych wyjaśnień, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. W tym celu możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email chroniony]

 • Przetwarzać dotyczące Ciebie Dane Osobowe wyłącznie w celach wskazanych w Polityce:

Cele, dla których możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe obejmują m.in. udostępnienie naszej strony internetowej i świadczenie usług w niej zawartych („Usługi”), poprawę komfortu korzystania z naszej strony internetowej, ulepszanie naszych usług (w tym strony), chronić nasze prawa i interesy, prowadzić działania handlowe i administracyjne, które wspierają świadczenie naszych usług na rzecz naszych użytkowników i/lub przestrzegać wszelkich wymogów prawnych i/lub regulacyjnych.

Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zrozumieć Twoje osobiste potrzeby i preferencje.

 • Zainwestuj znaczne zasoby w poszanowanie swoich praw w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą:

Stosujemy znaczne zasoby, aby umożliwić Ci korzystanie z Twoich praw jako zainteresowanej strony. Dlatego możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, gdy chcesz przejrzeć swoje dane osobowe, poprosić nas o ich modyfikację, usunięcie, zaprzestanie ich wykorzystywania w określonych lub ogólnych celach lub przekazanie ich Tobie lub osobom trzecim. Spełnimy Twoje życzenia zgodnie z prawem.

 • Ochrona danych osobowych o Tobie:

Chociaż nie możemy obiecać absolutnej ochrony danych osobowych na Twój temat, możemy obiecać, że będziemy wykorzystywać i nadal korzystać z szerokiego zakresu środków i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Nasza kompleksowa polityka prywatności

1. Zakres zastosowania?

Niniejsza Polityka opisuje rodzaj Danych Osobowych, które Firma gromadzi na temat osób fizycznych oraz w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje, udostępnia je stronom trzecim, chroni je, przetwarza itp.

W niniejszym Powiadomieniu „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub w połączeniu z dodatkowymi informacjami, które posiadamy lub do których mamy dostęp.

W niniejszym Powiadomieniu „przetwarzanie” Danych Osobowych oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych, w tym zbieranie, rejestrację, organizację, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, komunikację poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub w inny sposób udostępniane, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, anulowanie lub niszczenie Danych Osobowych.

Nasze Usługi są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o informacje od osób poniżej 18 roku życia, ani świadomie nie zezwalamy takim osobom na dostęp do naszych Usług. Jeśli dowiemy się, że zebrano informacje o dziecku, podejmiemy uzasadnione kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych informacji.

2. Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe o Tobie za każdym razem, gdy korzystasz z naszych usług, korzystasz z naszych kanałów obsługi, korzystasz ze strony internetowej i/lub kontaktujesz się z nami. W niektórych przypadkach będziesz aktywnie przekazywać nam Dane Osobowe, a w innych będziemy gromadzić Dane Osobowe o Tobie, przeglądając i analizując korzystanie z naszych Usług i / lub kanałów naszych usług.

3. Nie ma obowiązku podawania danych osobowych firmie i jej skutków

Nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych na swój temat. Jednak w niektórych przypadkach niepodanie takich Danych Osobowych uniemożliwi nam świadczenie Usług, uniemożliwi korzystanie z Serwisu i/lub spowoduje nieprawidłowe działanie naszych Usług i Serwisu.

4. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy?

Dane osobowe, które zbieramy przy każdej nawigacji na stronie: informacje te obejmują dziennik aktywności online, informacje o ruchu (w tym między innymi adres IP, czas dostępu, datę dostępu, sieć i telefon komórkowy odwiedzana strona, używany język, raporty o awariach oprogramowania i typ używanej przeglądarki, informacje dotyczące używanego urządzenia. Niektóre z tych informacji mogą nie identyfikować użytkownika osobiście i dlatego nie stanowią Danych Osobowych.

Dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie: wszelkie dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie, gdy się z nami kontaktujesz.

Dane osobowe, które przekazujesz nam specjalnie w celu przekazania osobom trzecim: informacje te obejmują Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

5. Cele przetwarzania danych osobowych i jego podstawa prawna

Spółka przetwarza Twoje Dane Osobowe w jednym lub większej liczbie celów opisanych w tej sekcji i zgodnie z odpowiednią podstawą prawną.

Firma nie będzie przetwarzać Twoich Danych Osobowych, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania. Podstawy prawne, na podstawie których Spółka może przetwarzać Państwa Dane Osobowe, są następujące:

 

 1. Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dotyczy to przypadków, w których konkretnie przekazujesz nam swoje dane za pośrednictwem Serwisu, abyśmy mogli je udostępniać osobom trzecim.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę lub przez stronę trzecią. Na przykład w celu ulepszenia naszych usług lub w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 4. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować wysyłając powiadomienie na adres e-mail [email chroniony], w celu otrzymywania informacji dotyczących przeprowadzonej przez Nas recenzji. Ma to na celu umożliwienie Państwu wywnioskowania, że ​​możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, ponieważ takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

Poniższa lista opisuje cele, dla których możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe oraz podstawę prawną takiego przetwarzania:

#

cel

Podstawy prawne

1

W celu udostępnienia Twoich danych podmiotom trzecim na Twoje żądanie

Możemy zbierać Twoje Dane Osobowe, aby przedstawić je stronom trzecim, jeśli wyraźnie o to poprosisz.            

Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2

Aby odpowiedzieć na Twoje pytania, prośby i/lub skargi

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania, które zadajesz w związku z korzystaniem z Usług.                                                      

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

3

Aby spełnić wszelkie zobowiązania prawne lub nakaz sądowy lub administracyjny

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych różnych obowiązków prawnych.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.

4

Aby ulepszyć nasze usługi

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do ulepszania naszych usług. Takie przetwarzanie będzie obejmować, między innymi, wszelkie dzienniki awarii lub inne raporty o nieprawidłowym działaniu uzyskane w związku z Usługami.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

5

Aby zapobiec oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

6

Prowadzenie i utrzymywanie różnych działań wspierających świadczenie naszych usług

Działania te obejmują funkcje back-office, działania związane z rozwojem biznesu, strategiczne procesy decyzyjne, mechanizmy nadzorcze itp.        

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

7

Aby przeprowadzić analizę, w tym statystyki

Wykorzystujemy różne środki analityczne (w tym statystyki) do podejmowania decyzji w różnych kwestiach.  

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

8

W celu ochrony naszych interesów, praw i aktywów oraz interesów innych osób, w tym wszczęcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych interesów, praw i aktywów lub interesów osób trzecich, zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, regulacjami lub umową, w tym naszymi warunkami i zasadami.           

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

6. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Spółka może również udostępniać Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, które świadczą nam usługi, takie jak dostawcy przechowywania i hostingu, informacje o adresie IP, analiza i badania doświadczeń użytkowników, usługi analityczne, techniczne i diagnostyczne.

Ponadto możesz wyraźnie zażądać, aby określone dane osobowe zostały przesłane na zewnętrzne platformy handlowe Bitcoin. W takich przypadkach udostępnimy Dane Osobowe, które nam w tym celu przekażesz, takim stronom trzecim, a korzystanie przez nich z Danych Osobowych będzie podlegać ich polityce prywatności.

Firma może również udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom powiązanym i partnerom biznesowym, którzy zapewniają Ci zasoby, które pozwalają Firmie wzbogacać i poprawiać poziom usług i produktów, które oferuje swoim użytkownikom.

Firma może udostępniać Twoje Dane Osobowe organom rządowym, lokalnym, urzędowym i regulacyjnym, a także, jeśli takie ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych interesów, praw i aktywów oraz interesów osób trzecich, w tym inicjowania, wykonywania lub obrony działań prawnych .

Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnym nabywcom lub inwestorom spółki i/lub dowolnej spółki z grupy spółek, której spółka jest częścią, lub pożyczkodawcom lub w przypadku jakiejkolwiek podobnej transakcji (w tym sprzedaż majątku spółki). spółki i/lub jakiejkolwiek spółki z grupy spółek, której spółka jest częścią) i/lub w związku z jakąkolwiek fuzją, reorganizacją, konsolidacją lub upadłością spółki i/lub jakiejkolwiek spółki z grupy spółek, do której społeczeństwo.

7. Pliki cookie i usługi stron trzecich

Możemy korzystać z niektórych usług stron trzecich, takich jak firmy analityczne lub firmy publikujące reklamy w naszej witrynie internetowej, które mogą również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie, a takie praktyki i dostawcy podlegają własnym zasadom.

Pliki cookie (które są małymi plikami tekstowymi) są instalowane na urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzasz lub uzyskujesz dostęp do Witryny.Cookies pozwalają nam zbierać informacje o Tobie i Twoim zachowaniu, w celu poprawy komfortu użytkowania, zapamiętania Twoich preferencji i ustawień oraz dostosowywać i oferować produkty i usługi, które mogą Cię zainteresować. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zbierania statystyk i wykonywania analiz.

Niektóre z plików cookie, których możemy używać, to pliki cookie sesji, które są tymczasowo pobierane na Twoje urządzenie i trwają do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej, podczas gdy inne to trwałe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu po zakończeniu przeglądania. pomaga witrynie zapamiętać Cię jako odwiedzającego, aby ponownie ją odwiedzić.

Rodzaje plików cookie:

Rodzaje plików cookie

cel

Dowiedz się więcej

Niezbędne pliki cookie

 

Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do przeglądania strony internetowej i korzystania z żądanych funkcji. Służą one do dostarczania żądanych treści, produktów i usług.

Te pliki cookie są niezbędne, aby pomóc Twojemu urządzeniu w pobieraniu lub przesyłaniu informacji, dzięki czemu możesz przeglądać witrynę, korzystać z jej funkcji i powracać do wcześniej odwiedzanych stron. Te pliki cookie zbierają dane osobowe o Tobie, takie jak nazwa użytkownika i data ostatniego dostępu, i identyfikują Cię jako połączonego z witryną.

Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (pliki cookie sesji).

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie służą do rozpoznawania Cię po powrocie na stronę i pozwalają nam zapamiętać Twoje wybory i preferencje.    

Te pliki cookie przetrwają zamknięcie przeglądarki internetowej i trwają do momentu ich wygaśnięcia.

Wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookie służą do dostarczania zbiorczych statystyk dotyczących wydajności witryny oraz do testowania i ulepszania tej wydajności w celu zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika. Ponadto umożliwiają nam wykonywanie funkcji analitycznych na stronie internetowej.           

Te pliki cookie zbierają anonimowe dane, które nie są związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

Te pliki cookie są ważne przez różne okresy; niektóre są usuwane po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne mają nieokreślony okres ważności.

 

Blokowanie i usuwanie plików cookie

Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokować i usuwać niektóre lub wszystkie pliki cookie. Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić w niektórych popularnych przeglądarkach internetowych:

Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, niektóre lub wszystkie funkcje i funkcje witryny mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚLEDZENIA ONLINE

W TYM CZASIE TA USŁUGA NIE POZWALA NA OZNAKI BRAKU ŚLEDZENIA.          

8. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszym oświadczeniu lub przez dłuższy okres wymagany przez obowiązujące nas przepisy, regulacje, polityki i nakazy.

Aby upewnić się, że Twoje dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż to konieczne, okresowo sprawdzamy przechowywane przez nas dane osobowe, aby sprawdzić, czy można je usunąć.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe dotyczące Ciebie mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. do jurysdykcji innych niż Twoje miejsce zamieszkania) lub do organizacji międzynarodowych. W takich okolicznościach firma podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony Twoich danych osobowych oraz zapewnienia osobom, których dane dotyczą, możliwości skorzystania ze swoich praw i skorzystania ze skutecznych środków prawnych.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pamiętaj, że te gwarancje i zabezpieczenia będą dostępne, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków

 • Przekazanie następuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które Komisja Europejska postanowiła zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazanych jej Danych Osobowych zgodnie z art. 45 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 Unii i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w tym wszelkie przekazywanie w ramach Tarczy Prywatności UE-USA;
 • Przekazanie następuje na mocy prawnie wiążącego i wykonalnego aktu między organami lub organami publicznymi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. a) RODO; lub
 • Przekazywanie odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję UE na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule przyjęte przez Komisję UE są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data - paesi -trzeci_it.
 • Możesz zażądać, aby firma przekazała Ci szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń, jakie stosuje w celu ochrony danych osobowych dotyczących Ciebie, które są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email chroniony]

10. Ochrona danych osobowych o Tobie

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych Osobowych, z uwzględnieniem zagrożeń, jakie niesie przetwarzanie, w szczególności na skutek przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych. przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób.

Ze względu na zobowiązania prawne lub inne, na które nie mamy wpływu, możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe stronom trzecim, takim jak organy publiczne. W takich okolicznościach mamy ograniczoną kontrolę nad poziomem ochrony Danych Osobowych na Twój temat przez takie osoby trzecie.

Wszelkie przesyłanie Danych Osobowych przez Internet nie może być całkowicie bezpieczne. Dlatego firma nie może zagwarantować ochrony Twoich danych osobowych, gdy są one do nas przesyłane przez Internet.

11. Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryna może zawierać linki do stron internetowych i/lub aplikacji osób trzecich. Spółka nie kontroluje takich stron internetowych i aplikacji, ani gromadzenia i/lub przetwarzania Danych Osobowych o Tobie przez takie strony i aplikacje i nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony internetowe i aplikacje, ani za ich polityki i działania w zakresie prywatności i danych. ochrona. Niniejsza polityka nie dotyczy żadnych działań podejmowanych za pośrednictwem takich stron internetowych i/lub aplikacji.

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do takich stron internetowych i/lub aplikacji stron trzecich, zalecamy uważne zapoznanie się z ich polityką prywatności przed skorzystaniem z takich stron internetowych i/lub aplikacji oraz przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na swój temat.

12. Zmiany w polityce

Od czasu do czasu możemy zmieniać warunki niniejszej Polityki. Za każdym razem, gdy zmienimy tę politykę, powiadomimy Cię o tych zmianach, publikując zaktualizowaną politykę na stronie internetowej. Ponadto, gdy wprowadzamy istotne zmiany w niniejszym Powiadomieniu, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach za pomocą środków komunikacji, które racjonalnie uznamy za stosowne, powiadamiając Cię o takich zmianach i publikując powiadomienie o takich zmianach na stronie internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu zaktualizowanej polityki na naszej stronie internetowej.

13. Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które Cię dotyczą

Zasadniczo masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy zbieramy Twoje Dane Osobowe, zbadania tych danych, w razie potrzeby sprostowania treści oraz usunięcia Danych Osobowych, których już nie potrzebujemy. Możesz również ograniczyć swoją zgodę na określone przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, przeczytaj ten rozdział:

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą. Aby skorzystać z tych praw, możesz wysłać żądanie realizacji swoich praw na następujący adres e-mail: [email chroniony]

Prawo dostępu

Masz prawo do potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do danych osobowych i następujących informacji: (1) cele przetwarzania; (2) kategorie danych osobowych, o których mowa; (3) odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców z państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych; (4) jeśli to możliwe, okres przechowywania przekazanych Danych Osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu; (5) istnienie prawa do żądania od Spółki sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych dotyczących Państwa lub sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu; (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (7) jeżeli Dane Osobowe nie zostały od Ciebie zebrane, wszelkie dostępne informacje o ich pochodzeniu; (8) istnienie profilowania; oraz (9) jeżeli Dane Osobowe są przekazywane do państwa trzeciego poza EOG lub do organizacji międzynarodowej, odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania.

Firma dostarczy Ci kopię przetwarzanych Danych Osobowych i może pobrać rozsądną opłatę za wszelkie inne wymagane kopie. Jeżeli żądanie zostanie złożone w formie elektronicznej i o ile nie zażądano inaczej, informacje zostaną przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym.

Prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych nie może naruszać praw i wolności innych osób. W związku z tym, jeśli żądanie narusza prawa i wolności innych osób, Spółka może nie odpowiedzieć na Twoje żądanie lub zrobić to w ograniczony sposób.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do uzyskania od firmy sprostowania niedokładnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych dotyczących Ciebie, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Prawo do anulowania

Masz prawo do uzyskania od Spółki usunięcia Twoich Danych Osobowych, jeśli wystąpi jeden z następujących powodów: (a) Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (b) cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (c) w dowolnym momencie wniesiesz sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Ciebie Danych Osobowych, które opiera się na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie, i nie istnieją żadne ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania; (d) sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego; (e) Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub (f) dotyczące Państwa Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Unii Europejskiej lub ustawodawstwa państw członkowskich, którym Spółka podlega.

Prawo to nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne (a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlega Spółka; lub b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do uzyskania od Firmy ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z następujących okoliczności (a) kwestionujesz prawidłowość Danych Osobowych na okres, który pozwala Firmie zweryfikować dokładność Danych Osobowych o Tobie; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu dotyczących Ciebie Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; (c) Spółka nie potrzebuje już Danych Osobowych dotyczących Ciebie do celów przetwarzania, ale Dane Osobowe są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (d) jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Ciebie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub osoby trzecie, chyba że wykażemy ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub (e) jeżeli dotyczące Państwa Dane Osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dotyczy to takiego marketingu bezpośredniego.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych na Twój temat zostało ograniczone w wyniku Twojego żądania, takie Dane Osobowe, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne dotyczących Ciebie Danych Osobowych, które dostarczyłeś Spółce, a także prawo do przesłania takich Danych Osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli (a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy, której jesteś stroną, oraz (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz prawo, aby dotyczące Ciebie Dane Osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez Spółkę innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych jest rozumiane jako bez uszczerbku dla Twoich praw i praw Spółki z tytułu prawa do odwołania. Ponadto prawo do przenoszenia danych nie będzie miało wpływu na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub osoby trzecie, w tym profilowania opartego na tych prawnie uzasadnionych interesach. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich Danych Osobowych, chyba że wykażemy ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wycofania zgody

Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Unii Europejskiej.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, jak wskazano w niniejszym punkcie 13, mogą być ograniczone przez ustawodawstwo Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlega Spółka.

Udzielimy Ci żądanych informacji zgodnie z Twoimi prawami opisanymi w niniejszym punkcie 13 bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę żądań. Powiadomimy Cię o tym przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania Twojej prośby, wraz z przyczynami opóźnienia.

Informacje wymagane zgodnie z Twoimi prawami, o których mowa w niniejszym punkcie 13, zostaną przekazane bezpłatnie, chyba że w niniejszym punkcie 13 wskazano inaczej. Gdy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, możemy (a ) pobiera rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z dostarczeniem informacji lub komunikacją lub podjęciem żądanych działań; lub b) odmówić rozpatrzenia wniosku.

Spółka może poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości w celu realizacji Twojego żądania zgodnie z Twoimi prawami opisanymi w niniejszym punkcie 13, jeżeli mamy uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej zgłaszającej żądanie.

Mecenate ultricies my eget mauris pharetra et ultrices. Iaculis eu non diam phasellus vestibulum lorem sed. Pain sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus. Porttitor przeczytał un diam sollicitudin tempor id eu. Mój tempus imperdiet nulla malesuada. Eget nullam non nisi est sit amet. Mauris cursus mattis denerwujące iaculis. Amet nisl purus w mollis. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi enim nunc faucibus a. Eu my bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in. Volutpat diam ut venenatis tellus in metus. Lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus ból non purus. Nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed pulvinar. Senectus et netus et malesuada sławy ac turpis. Sodales ut etiam sit amet. Lorem ipsum pain sit amet consectetur adipiscing elit ut.

Quam adipiscente vitae proin sagittis. Est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient. Elit ut aliquam purus sit amet luctus venenatis lectus. Ut morbi tincidunt augue interdum velit. Sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam. Egestas diam in arcu cursus. Velit egestas dui id ornare arcu hared ut. Mój bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Vel turpis nunc Eget lorem ból pragnienie przedszkola. Ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Ultrices tincidunt arcu non sodales. Et malesuada sławy ac turpis egestas pragnienie.

Posuere lorem ipsum ból siedzieć amet. Enim diam vulputate ut pharetra sit amet aliquam id. Viverra meecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas. Sagittis vitae et leo duis ut diam quam. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat. A volutpat diam ut venenatis tellus in metus vulputate eu. Elit i imperdiet dui accumsan. Ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit egestas dui. Vel turpis nunc eget lorem. Ac turpis egestas integer eget aliquet nibh praesent tristique magna. Lorem ipsum pain sit amet consectetur adipiscing elit duis. Egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat. Erat nam at lectus urn duis convallis. Scelerisque eleifend donec pretium vulputate sapien nec. W cursus turpis massa tincidunt dui ut ornare lectus siedzieć. Elit Scelerisque Mauris Pellentesque Pulvinar. Pharetra diam sit amet nisl alzipit adipiscing bibendum. Nisl alzipit adipiscing bibendum est ultricies integer quis.

Pulvinar etiam non quam lacus. Zdenerwowany pellentesque elite eget gravida cum sociis. Nec feugiat in fermentum posuere urn. Dignissim cras tincidunt lobortis feugiat vivamus a augue. Enim tortor i auctor urn nunc id cursus. Erat imperdiet pragnienie euismod nisi. Elementum nibh tellus nunc non blandit massa. Sit amet volutpat consequat mauris nunc congue. In massa tempor nec feugiat nisl pretium. Auctor neque vitae tempus quam pellentesque, gdzie indziej niesklasyfikowane. Sit amet właśnie donec enim diam vulputate ut pharetra. Porttitor Rhoncus ból purus non enim praesent członm. Zdenerwowany proin libero nunc consequat interdum varius sit amet mattis. Pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium lectus quam id.


ostrzeżenie: in_array () oczekuje, że parametr 2 będzie tablicą, null podano /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php w wierszu 230