Warunki korzystania

1. Ogólne

1.1. Witamy na stronie bit-qh.co („Witryna”),

1.2. Witryna zawiera informacje o platformach stron trzecich ("Platformy stron trzecich") Handel z Bitcoinem ("usługa").

1.3. Niniejsze warunki użytkowania („Warunki”) regulują sposób korzystania przez użytkownika („Ty”, „Twój” lub „Użytkownik”) z Witryny lub Usług. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki w całości. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a Firmą i jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.Korzystając z Witryny, akceptujesz Warunki, wraz z ich okresowe zmiany.

Niniejsze Warunki zawierają naszą Politykę Prywatności i akceptując te Warunki, potwierdzasz, że akceptujesz również naszą Politykę Prywatności (możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, klikając tutaj).

2. Kwalifikowalność

2.1. Masz prawo do korzystania z serwisu tylko wtedy, gdy przestrzegasz następujących zasad:

2.1.1. Masz co najmniej 18 lat;

2.1.2. Masz prawo, upoważnienie i możliwość podpisania niniejszych Warunków oraz przestrzegania wszystkich ich warunków;

2.1.3. Nie jest zabronione korzystanie z Serwisu i/lub Usług zgodnie z prawem kraju, w którym użytkownik mieszka lub się znajduje podczas korzystania z Serwisu.

2.2. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących zgodności z prawem Witryny i / lub Usług i / lub korzystania przez kogokolwiek z Witryny i / lub Usług i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne wykorzystanie Witryny i/lub Usług przez Użytkownika.

3. Ograniczone terytoria

3.1. Niezależnie od ogólności powyższego, Firma może, według własnego uznania, ograniczyć dostępność Witryny i / lub Usług (lub dowolnej ich części) do: (i) dowolnego Użytkownika na dowolnym terytorium („Terytoria zastrzeżone”) oraz (ii) każdego Użytkownika, który nie przestrzega zasad i praktyk Firmy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i/lub KYC (poznaj swojego klienta), lub (iii) jeśli Firma ma uzasadnione przekonanie, że może narazić Cię na działania prawne, ryzyka regulacyjne, reputacyjne lub finansowe.

3.2. Terytoria [usa 'kanada' israel] są wyraźnie wyłączone z niniejszych Warunków i stanowią Terytoria zastrzeżone.

3.3. Jeśli Firma ma uzasadnione przekonanie, że jakikolwiek kontekst prawny lub regulacyjny (i/lub jakiekolwiek faktyczne lub proponowane zmiany) na odpowiednim terytorium narazi Firmę na ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne lub ekonomiczne na tym terytorium, jeśli Firma będzie nadal dostarczać lub umieszczać Serwisu i/lub Usług (lub ich części) dostępnych dla Użytkowników na tym terytorium, Firma może poinformować Cię o swojej decyzji o wyznaczeniu tego terytorium jako Terytorium Ograniczone, a po takim powiadomieniu musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu i/lub lub Usług.

3.4. Firma może nałożyć dodatkowe wymagania lub warunki przed zaakceptowaniem Użytkowników mieszkających w lub z określonych krajów według własnego uznania. Ponadto przyjmuje się do wiadomości, że w przypadku podróży Użytkownika na Terytoria Zastrzeżone, Witryna i/lub Usługi Firmy mogą być przez nie niedostępne i/lub zablokowane.

4. Zabronione czynności

4.1. Zgadzasz się korzystać z Witryny i Usług z szacunkiem i zgadzasz się nie:

4.1.1. Połącz się ze stroną internetową i / lub użyj strony internetowej w celu przesyłania, pobierania, rozpowszechniania, publikowania lub przesyłania (a) informacji lub innych materiałów w sposób naruszający jakiekolwiek prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ochronę praw do prywatności lub jakiekolwiek inne prawa; (b) informacje lub inne materiały, których publikacja lub wykorzystanie jest zabronione, ponieważ stanowią groźbę, krzywdę, zniewagę, oszczerstwo, zniesławienie, rasizm lub nieodpowiednie treści; (c) informacje lub inne materiały, które zawierają wirusa lub inne oprogramowanie, które może uszkodzić systemy komputerowe Spółki lub stron trzecich lub w taki sposób, aby ograniczyć lub uniemożliwić innym korzystanie z Witryny; (d) informacje lub inne materiały, które naruszają jakiekolwiek prawo; lub (e) informacje lub inne materiały zawierające wszelkiego rodzaju reklamy bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki;

4.1.2. Usuwania lub modyfikowania jakichkolwiek atrybucji, informacji prawnych lub innych zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet na stronie internetowej;

4.1.3. Korzystać z Usług za pośrednictwem dowolnego interfejsu innego niż Serwis;

4.1.4. Zakłócanie korzystania z Serwisu i/lub Usług przez innych Użytkowników;

4.1.5. Korzystać z botów lub innych zautomatyzowanych metod dostępu lub korzystania z Witryny i/lub Usług;

4.1.6. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) bez wyraźnej zgody Firmy wszelkie materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia szpiegowskie;

4.1.7. Uczestniczyć w „kadrowaniu”, „odbiciu lustrzanym” lub jakiejkolwiek innej formie symulacji wyglądu lub funkcji Usług;

4.1.8. Naruszać obowiązującego prawa lub regulacji, zachęcać lub promować jakąkolwiek nielegalną działalność, w tym między innymi naruszenie praw autorskich, naruszenie znaku towarowego, zniesławienie, naruszenie prywatności, kradzież tożsamości, piractwo, łamanie praw autorskich lub dystrybucję fałszywego oprogramowania;

4.1.9. Wprowadzać jakichkolwiek zmian i/lub ingerować w jakikolwiek sposób w kod źródłowy Witryny oraz przesyłać oprogramowanie i/lub aplikację, które mogą zaszkodzić Firmie, Witrynie lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej;

4.1.10. 4.1.10. Dezasemblować, dekompilować lub dokonywać inżynierii wstecznej oprogramowania lub innej technologii zawartej w Witrynie lub wykorzystywanej do świadczenia Usług.

4.2. Przyjmujesz do wiadomości, że bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Spółki, w przypadku gdy Spółka obawia się, że korzystanie przez Ciebie z Witryny nie jest zgodne z postanowieniami niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa, Spółka może śledzić Twoje wykorzystanie o Usługi, uniemożliwiają dostęp do Witryny, przekazują Twoje modele zachowań w Witrynie osobom trzecim oraz wszelkie inne działania, które Firma uzna za odpowiednie w celu ochrony Twojej własności i/lub praw i/lub praw osób trzecich.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Witryna i jej zawartość, w tym materiały wideo, teksty, zdjęcia, logo, projekty, muzyka, dźwięki, figury, znaki towarowe i wszelkie inne treści Witryny są chronione prawami własności intelektualnej Spółki lub osób trzecich.

5.2. Między Firmą a Użytkownikiem Firma zachowuje wszelkie prawa, tytuły i interesy w Witrynie i Usługach. Korzystanie z Witryny i / lub Usług nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej zawartych w Witrynie i / lub Usługach, z wyjątkiem prawa do korzystania z Witryny i / lub Usług zgodnie z warunkami niniejszych Warunków.

5.3. Użytkownik może korzystać z Witryny i/lub Usług wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

5.4. Użytkownik nie może modyfikować, dekompilować, demontować, odtwarzać kodu źródłowego, kopiować, przenosić, tworzyć dzieł pochodnych, wypożyczać, udzielać podlicencji, rozpowszechniać, powielać w ramkach, ponownie publikować, usuwać, pobierać, przeglądać, przesyłać, publikować, wypożyczać ani zezwalać na to innym podmiotom. sprzedawać w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, w całości lub w części, wykorzystywać w jakimkolwiek celu innym niż korzystanie z Witryny lub Usług zgodnie z Warunkami lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek treści w Witrynie bez wyraźnej i uprzedniej pisemnej zgody Spółka.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Użytkownik korzysta z Witryny i/lub Usług na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo Spółka zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Witryny i Usług oraz ich użytkowania, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, własności, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności, użyteczności, autorytet, dokładność, kompletność i terminowość. W związku z tym Usługi, w tym wszystkie treści i funkcje udostępnione lub dostępne za pośrednictwem Witryny, są dostarczane „tak jak są”, „w miarę dostępności” i „ze wszystkimi wadami”.

6.2. Niezależnie od ogólności powyższego, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za (a) błędy, nieścisłości lub nieścisłości w jakiejkolwiek treści zawartej w Witrynie; (b) jakiekolwiek przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub z Witryny lub za pośrednictwem Usług; (c) wszelkie błędy, wirusy, trojany lub podobne, które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem Witryny lub Usług przez osoby trzecie.

6.3. Zgadzasz się zabezpieczyć Spółkę przed wszelkimi stratami wyrządzonymi, bezpośrednio lub pośrednio, Tobie i / lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej, w związku z Witryną i / lub Usługami, i będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie treści Witryny i/lub Usług.

6.4. W żadnym wypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody, w tym utratę zysków lub utratę danych wynikającą z korzystania z witryny i / lub Usługi lub inne materiały dostępne za pośrednictwem Witryny lub pobrane z Witryny lub w ramach Usług, w oparciu o gwarancję, umowę, delikt lub jakąkolwiek inną teorię prawną oraz o tym, czy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód oraz w w przypadkach, w których organ sądowy pociągnie Spółkę do odpowiedzialności, jej odpowiedzialność nie przekroczy 1.000 USD. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

6.5. W szczególności przyjmujesz do wiadomości, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za Treści użytkownika ani zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiejkolwiek strony trzeciej oraz że ryzyko szkody lub szkody wynikającej z powyższych spoczywa wyłącznie na Tobie.

6.6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne lub awarie linii telefonicznych lub sieciowych, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu, oprogramowania, awarie spowodowane problemami technicznymi lub zatorem ruchu internetowego (lub niedostępnością Internetu) lub niezgodnością między Witryną a Usługi i Twoja przeglądarka i/lub inny sprzęt. Niezależnie od ogólności powyższego, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani ryzyka związanego z korzystaniem przez użytkownika z Internetu.

7. Usługi lub treści stron trzecich

7.1. Podczas korzystania z Usług Użytkownik może przeglądać treści lub usługi świadczone przez podmioty trzecie, w tym reklamy i recenzje na platformach podmiotów trzecich.

7.2. Nie kontrolujemy, nie zatwierdzamy ani nie przyjmujemy takich treści lub usług i nie zawsze są one dokładne lub aktualne.

7.3. W związku z tym zalecamy niezależną weryfikację wszystkich informacji przed poleganiem na nich, a wszelkie decyzje lub działania podjęte w oparciu o takie informacje są wyłączną odpowiedzialnością.

8. Połączyć

8.1. Witryna może zawierać łącza, treści, reklamy, promocje, logo i inne materiały z innych witryn internetowych lub oprogramowania kontrolowanego lub oferowanego przez osoby trzecie („Linki”). Zalecamy upewnienie się, że rozumiesz ryzyko związane z korzystaniem z takich witryn internetowych, oprogramowania lub materiałów przed uzyskaniem, wykorzystaniem, poleganiem na lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych witryn internetowych lub oprogramowania lub w oparciu o takie materiały. Takie linki są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody i zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie będziesz pociągać nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych w innych witrynach internetowych lub oprogramowaniu.

8.2. Umieszczenie linków w Witrynie nie stanowi poparcia, autoryzacji, sponsorowania, powiązania ani żadnego innego powiązania między Spółką a tymi witrynami internetowymi, oprogramowaniem lub ich operatorami.

8.3. Nie sprawdziliśmy żadnego lub wszystkich z tych linków i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych lub oprogramowania, do których prowadzą odnośniki. Zalecamy, abyś upewnił się, że rozumiesz ryzyko związane z korzystaniem z takich stron internetowych lub oprogramowania przed odzyskaniem, użyciem, zaufaniem lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych stron internetowych lub oprogramowania. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane użyciem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub oprogramowaniu.

9. Różne

9.1. Możemy, według własnego uznania, od czasu do czasu zmieniać, modyfikować lub zaprzestać świadczenia dowolnych Usług i/lub wprowadzać nowe Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku takich zmian i Użytkownik nie będzie miał wobec nas żadnych roszczeń z tego tytułu.

9.2. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki. Gdy to zrobimy, powiadomimy Cię, publikując najnowszą wersję i zmieniając datę u góry tej strony, a wszelkie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu. Jeśli będziesz nadal korzystać z Witryny po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, uznaje się, że akceptujesz zmienione Warunki.

9.3. Użytkownik akceptuje, że przekazywanie informacji do lub z Serwisu nie tworzy między nim a Firmą żadnej relacji, która odbiega od tych określonych w niniejszych Warunkach.

9.4. Niniejsze Warunki oraz Polityka Prywatności, wraz z ich zmianami, stanowią jedyne obowiązujące umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem i żadne oświadczenie, obietnica, zgoda lub zobowiązanie, pisemne lub ustne, które nie jest zawarte w Warunkach Polityki Prywatności nie będzie być wiążące dla stron.

9.5. Naruszenie lub opóźnienie z naszej strony w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub zasobu zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu nie będzie oznaczać zrzeczenia się tego samego, ani też wykonanie tylko lub częściowe jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub zasobu uniemożliwi jakiekolwiek inne wykonywanie . lub korzystanie z jakiegokolwiek innego prawa, władzy lub zasobu.

9.6. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków nie ma zastosowania zgodnie z obowiązującym prawem, postanowienie to zostanie wyłączone z niniejszych Warunków, a reszta będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostało wyłączone i będzie miało zastosowanie. zgodnie z jej warunkami; Jednak w takim przypadku niniejsze Warunki będą interpretowane w taki sposób, aby wprowadzić w życie, w możliwym zakresie i zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, znaczenie i intencję wyłączonego postanowienia zgodnie z ustaleniami właściwego sądu.

9.7. Możemy przenieść lub scedować każde z naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu na osoby trzecie; Niezależnie od powyższego, Witryna i/lub dowolne Usługi mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Nie możesz przenosić, cedować ani angażować w jakikolwiek sposób swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.


ostrzeżenie: in_array () oczekuje, że parametr 2 będzie tablicą, null podano /home/customer/www/bit-qh.co/public_html/wp-content/themes/astra-child/pro-runtime.php w wierszu 230